TÀI LIỆU THAM KHẢO

TIẾNG VIỆT

1-Alan Carlson. Sổ tay hướng dẫn du khách đến Hoa Kỳ. NXB TH Tp.HCM 1991.

2-Lại Nguyên Ân. 150 thành ngữ Văn học. NXB Đại học quốc gia, 1999. Trang 115

3-Bách Khoa Từ Điển. Hà Nội 2002

4-Trương Chính, Đặng Đức Siêu.Sổ tay Văn hóa Việt Nam.  NXB VHTT 1978.

5-Nguyễn Đình Chúc. Tìm Hiểu Địa Danh Qua Tục Ngữ Ca Dao Phú Yên, Hội VNDG VN,  2001. Trang 48, 269.

6-Danh nhân Lương Văn Chánh. Bảo tàng Phú Yên 1996. Trang 33.

7-Dohamide & Dorohiem. Dân Tộc Chàm Lược Sử. Saigòn 1965.

8-Du lịch văn hóa tỉnh Long An (Song ngữ). Sở VHTT tỉnh Long An, Trường CĐ Văn hóa-Nghệ thuật Tp. HCM.  2004.

9-Huỳnh Thị Dung, Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Thị Huế.Từ điển Văn hóa ẩm thực Việt Nam.  NXB VHTT 2001.

10-Đại Nam Chính Biên Liệt Truyện. Quyển 32. NXB Thuận Hoá, 1993. Trang 586.

11-Đại Nam Nhất Thống Chí. Quyển 10-Đạo Phú Yên. NXB Thuận Hoá, 1997. Trang 64

        12-Đại Nam Thực Lục. NXB KHXH, Hà Nội 1978.

        13-Nguyễn Đình Đầu. Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn-Phú Yên. NXB TPHCM 1997. Trang 70.

        14-Địa Chí Phú Yên. UBND tỉnh Phú Yên. NXB chính trị quốc gia 2003. Trang 46, 154.

        15-Lê Quý Đôn. Phủ biên tạp lục. NXB Khoa học XH, 1977. Trang 121.

16-Kiên Giang. Đám lá tối trời. Lăng Nguyễn Huỳnh Đức. Vàm Nhựt Tảo. Sở VHTT tỉnh Long An và Trường Cao đẳng Văn hóa-Nghệ thuật Tp. HCM. 2004. Song ngữ Anh-Việt.

17- Kỷ lục Việt Nam, tập 4. NXB Thông Tấn 2004. Trang 14

        18-Đỗ Đức Hiểu. Từ điển Văn học. NXB Thế giới, 2003. Trang 666, 667.

        19-Trần Sỹ Huệ. Nói về Dinh Ông ở huyện Phú Hoà. Tạp chí Văn nghệ Phú Yên số 105-2006. Trang 83.

        20-Đoàn Việt Hùng. Hương vị đồng quê. Hội Văn nghệ Dân gian Việt nam 2004. Trang 67.

        21-Đoàn Việt Hùng. Huyền thoại Phú Yên.Hội LH VHNT Phú Yên XB 2006.

        22-Vũ Ngọc Khánh, Phạm Minh Hảo, Nguyễn Vũ. Từ điển Văn hóa dân gian. NXB VHTT 2002.

        23-Phan Khoang. Việt Sử Xứ Đàng Trong. NXB Khai Trí, Sài Gòn 1969

         24-Ngô Sao Kim. Chuyện xưa cho học sinh. Sở Giáo dục-ĐT Phú Yên 1990.

        25-Ngô Sao Kim. Truyện cổ, truyện dân gian Phú Yên. NXB Văn hóa dân tộc 1996.

        26-Ngô Sao Kim. Truyện dân gian và truyện cổ Phú Yên. Hội Văn nghệ dân gian & VHCDT Phú Yên 2001.

        27-Lã Duy Lan. Truyền thuyết anh hùng cứu nước. NXB Văn hóa dân tộc 2001.

        28-Ngô Sĩ Liên. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội 1972.

        29-Mạch sống quê hương. Sở Thuỷ lợi Phú Yên 1990.

         30-Sơn Nam. Chùa Tôn Thạnh. Đồn Rạch Cát. Nhà Trăm Cột. Sở VHTT tỉnh Long An và Trường Cao đẳng Văn hóa-Nghệ thuật Tp. HCM. 2004. Song ngữ Anh-Việt.

        31-Hữu Ngọc. Từ điển Văn hóa cổ truyền Việt Nam. NXB Thế giới 1995.

        32-Phủ Biên Tạp Lục, quyển II.

        33-Nguyễn Văn Siêu. Phương Đình dư địa chí. NXB Văn hoá 1997. Trang 219.

        34-Đoàn Nam Sinh. Về Đông Sơn-Hùng Vương. NXB TP HCM 2002.

        35-Sổ tay địa danh Việt Nam. NXB Lao Động 1996.

        36-Sổ tay hướng dẫn du lịch. NXB Tổng hợp Tp. HCM. 1995.

        37-Nguyễn Hoài Sơn. Truyện cổ Tuy Hoà, Hội VNDG&VHCDT PY 2001, trang 52, 68.

        38-Quách Tấn. Nói thêm về xứ Trầm hương. Tạp chí Tân Văn số 8-1969. Trang 52.

          39-Nguyễn Anh Thái. Từ điển tri thức lịch sử thế giới. (Cận đại và hiện đại). NXB Sự thật 1992.

        40-Nguyễn Anh Thái. Từ điển tri thức lịch sử thế giới. (Cận đại và hiện đại). NXB Chính trị quốc gia. Tái bản có bổ sung 1994.

41-Nguyễn Quang Thắng, Nguyễn Bá Thế. Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam. NXB      Văn hoá-TT 1997.

42-Trịnh Vân Thanh. Danh nhân từ điển. Sài Gòn 1966. Trang 1454.

        43-Lưu Trần Tiêu, Ngô Văn Doanh, Nguyễn Quốc Hùng. Gìn giữ những khiến trúc kiệt tác trong văn hoá Chăm. NXB Văn hoá-DT, Hà Nội 2002

          44-Tổng tập Văn học dân gian người Việt. Tập 4: Truyền thuyết dân gian người Việt. NXB Khoa học xã hội. 2004. Trang 22, 24, 27, 35.

        45-Nguyễn Đình Tư. Non Nước Phú Yên. NXB Thanh Niên 2004. Trang 27, 108, 113, 120.

        46-Từ điển bách khoa Việt Nam. NXB Từ điển bách khoa. Tập 2-2002, trang 414. Tập 4-2005, trang 6341.

        47-Từ điển du lịch Anh-Việt. NXB Trẻ 2002.

        48-Từ điển địa danh lịch sử  văn hóa Việt Nam. NXB Văn hoá-TT 1997.

49-Từ điển tiếng Việt. NXB Khoa học xã hội 1977. Trang 403, 812.

50-Từ điển tiếng Việt. NXB Khoa học xã hội 1988.

51-Từ điển tiếng Việt. NXB Khoa học xã hội 1992. Trang 245, 471, 909, 1034.

        52-Từ điển tiếng Việt. NXB Văn hoá-Thông tin  2005. Trang 1004, 2011.

        53-Từ điển Văn học. NXB Khoa học xã hội 1984. Trang 449.

        55-Việt điện U linh.

        56-Việt sử toàn thư. NXB Tân Việt 1960. Trang 408  

TIẾNG ANH

1-An American Mission in Annam under Minh Mang. Indiana University 1970. 

TIẾNG PHÁP

1-L. Aurousseau  và C. Maybon. Histoire moderne du pays d’Annam, compte rendu, BEFFO XX”. Trang 86.

2-Gaspardone. Bibliographie Annamite. Trang A.749 và A.750.

3-Le Vietnam”. Trang 230.

4-G. Maspero. Le Royaume de Champa. Trang 240.