PHỤ LỤC 4

DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ,

CÁ NHÂN CUNG CẤP TƯ LIỆU

       CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

1-Thư viện Hải Phú.

2-Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên

3-Sở Địa chính Phú Yên

4-Công ty Cổ phần In-Thương mại Phú Yên

 CÁ NHÂN

        1-Ngọc Ánh

2-M’Bưck

3-Trần Văn Bương

4-Nguyễn Công

5-Nguyễn Đình Chúc

6-Đào Chuyên

7-Võ Anh Cường

8-Nguyễn Đích

9-Nguyễn Điệm

10-Nguyễn Định

11-Nguyễn Hoang

12-Nguyễn Hoanh

13-Nguyễn Hoạt

14-Nguyễn Hốc

15-Trần Sĩ Huệ

16-Đào Thị Kiết

17-Ngô Sao Kim

18-Thế lập

19-Ka Sô Liễng

20-H’Lao

 

21-Tấn Lộc

22-Nguyên Lưu

23-Đoàn Thị Minh

24-Lê Ngọc Minh

25-Thầy Ba Nghiêu

(Tường Quang)

26-Dương Thái Nhơn

27-Phong Phú

28-Nguyễn Bá Quát

29-Trần Quỳ

30-Phan Sưu

31-Hà Thị Thỉ

32-Võ Thại

33-Đỗ Thạnh

34-Đoàn Tợ

35-Nguyễn Trọng

36-Đoàn Trở

37-Nguyễn Vinh

38-Dương Thanh Xuân

39-Mô Lô YChoi