LỜI GIỚI THIỆU
  NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG TRONG NGHIÊN CỨU ĐỀ  TÀI
  I. Tính cấp thiết của đề tài
  II. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài
  III. Mục đích nghiên cứu của đề tài
  IV. Đóng góp của đề tài
  V. Phương pháp nghiên cứu
  Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ ĐỊA LÝ, LỊCH SỬ VÀ VĂN HÓA VÙNG ĐẤT PHÚ YÊN
  I. Vị trí địa lý, địa hình của tỉnh Phú Yên
     I.1. Vị trí địa lý tỉnh Phú Yên
     I.2. Địa hình tỉnh Phú Yên
  II. Lịch sử  Phú Yên từ thế kỷ XV đến thế kỷ XX
     II.1-Lịch sử Phú Yên từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVIII
     II.2-Lịch sử Phú Yên trong phong trào chống thực dân Pháp ở thế kỷ XIX
     II.3-Lịch sử Phú Yên trong phong trào chống thực dân Pháp và kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở thế kỷ XX
  III. Đặc điểm văn hoá vùng đất Phú Yên
     III.1-Văn hóa ẩm thực
     III.2-Trang phục
     III.3-Nhà ở
     III.4-Phong tục tập quán
     III.5-Tín ngưỡng
     III.6-Lễ hội
     III.7-Tôn giáo
     III.8-Văn nghệ dân gian, văn học
     III.9-Nghệ thuật
     III.10-Trò chơi dân gian
     III.11-Di tích lịch sử, văn hóa và danh thắng
  Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN ĐỂ XÁC ĐỊNH CÁC TRUYỀN THUYẾT HUYỀN THOẠI TRÊN ĐẤT PHÚ YÊN
  I. Khái niệm về truyền thuyết và huyền thoại
     I.1-Truyền thuyết
     I.2-Huyền thoại
     I.3-Những điểm giống nhau và khác nhau giữa truyền thuyết và huyền thoại
     I.3.1-Điểm giống nhau giữa truyền thuyết và huyền thoại
     I.3.2-Điểm khác nhau giữa truyền thuyết và huyền thoại
  II. Truyền thuyết, huyền thoại với những thể loại sáng tác dân gian khác
     II.1-So sánh giữa truyền thuyết với huyền sử và dã sử
     II.2-So sánh giữa huyền thoại với thần thoại và cổ tích
  III. Khái quát đặc điểm, diện mạo truyền thuyết, huyền thoại ở Phú Yên
     III.1-Phân loại các truyền thuyết, huyền thoại liên quan đến di tích lịch sử và danh thắng ở Phú Yên
     III.1.1-Số lượng các truyền thuyết, huyền thoại được phân theo nhóm
     III.1.2-Đặc điểm nội dung của các nhóm truyền thuyết, huyền thoại
     III.2-Hình thức thể hiện của truyện truyền thuyết, huyền thoại
     III.3-So sánh, đối chiếu với các dị bản
     III.3.1-Số lượng các dị bản
     III.3.2-Chủ đề của các dị bản
     III.3.3-Nội dung của các dị bản
  IV. Truyền thuyết, huyền thoại ở Phú Yên với mối quan hệ trong khu vực Nam Trung bộ
     IV.1-Truyền thuyết ở Phú Yên với mối quan hệ trong khu vực
     IV.2-Huyền thoại ở Phú Yên với mối quan hệ trong khu vực
  Chương 3: TRUYỀN THUYẾT, HUYỀN THOẠI LIÊN QUAN ĐẾN DI TÍCH LỊCH SỬ VÀ DANH THẮNG Ở PHÚ YÊN
  I. Truyền thuyết, huyền thoại trên vùng đất Sông Cầu
     1-Tiếng khóc trên đèo Cù Mông
     2-Truyền thuyết gò Cà và vực Linh Thiêng
     3-Huyền thoại về tên gọi đèo Cù Mông
     4-Chiếc bánh nậm của Nữ Nhi Phù Quốc ở đầm Cù Mông
     5-Tiên nữ ở bãi Tiên
     6-Truyền thuyết về dấu chân Nguyễn Ánh ở vũng La
     7-Bàn cờ ở gành Tướng
     8-Truyền thuyết về hòn Bồ ở vũng Lắm
     9-Hoàng tử của Long Vương lạc vào cù lao Ông Xá
     10-Chuyện Cao Biền chém ngựa ở gành Cây Sung
  II.Truyền thuyết, huyền thoại trên vùng đất Tuy An
     1-Đầm Ô Loan
     2-Huyền thoại về tên gọi đầm Ô Loan
     3-Chuyện trâu thần
     4-Lã Vọng câu cá
     5-Cao Biền trấn yểm
     6-Mả Cao Biền ở Tuy An
     7-Ngôi miếu thờ bà Trang
     8-Gành Đá Đĩa và huyền thoại về kho báu biến thành đá
     9-Chùa Lầu và thiên tình sử
     10-Xoài Đá Trắng ở chùa Từ Quang
  III. Truyền thuyết, huyền thoại trên vùng đất Tuy Hoà
     1-Huyền thoại về người khổng lồ dời núi lấp biển
     2-Chuyện chùa Hang trên núi Chóp Chài và Trại Cháy ở Vân Hoà
     3-Núi Nhạn Sông Đà và chuyện xây tháp
     4-Chuyện hai con rắn thần trên sông Đà Rằng
     5-Huyền thoại Đá Bàn
     6-Huyền thoại hang Hổ và hang Chùa
     7-Long Thuỷ-chuyện rồng phun nước cứu dân
     8-Huyền thoại về các hồn ma ở chợ Ma Liên
     9-Truyền thuyết về ngôi chùa cổ trên hòn Chùa
  IV. Truyền thuyết, huyền thoại trên vùng đất Đông Hoà
     1-Truyền thuyết về núi Đá Bia
     2-Truyền thuyết về hồ Hảo Sơn
     3-Mũi Điện và huyền thoại về quả trứng vàng của Đông Hải Long Phi
     4-Bàn cờ tiên ở Đập Hàn
     5-Ngôi miếu thờ bà Trang ở làng Hảo Sơn
  V. Truyền thuyết, huyền thoại trên vùng đất Tây Hoà
     1-Huyền thoại vực Phun và sông Bánh Lái
     2-Tiên nữ bàu Hương
     3-Vườn chè trên núi Chúa
     4-Núi Mẹ Bồng Con
  VI. Truyền thuyết, huyền thoại trên vùng đất Phú Hoà
     1-Thành Hồ và thần Cao Các
     2-Ông Ruộng và đồng Bầu Sấu
     3-Núi Sầm và con trâu nước
     4-Chuyện bà Đào Thị và bầy rắn ở làng Cẩm Thạch
  VII. Truyền thuyết, huyền thoại trên vùng đất Sơn Hoà
     1-Hòn Ông và chiếc đầu Chi Lới
     2-Dấu chân Y Rít ở bến nước buôn Chơ
     3-Ông Chăm Mùng và con thuồng luồng
     4-Truông Bà Viên
     5-Huyền thoại sông Ba
     6-Huyền thoại về chiếc gươm thần trên sông Ba
     7-Huyền thoại về sông anh sông em
     8-Huyền thoại về con rồng lửa của người Kinh
     9-Huyền thoại về phụ lưu Ea Talui (Cà Lúi)
     10-Huyền thoại Chơ Rấk lấp sông Ba
     11-Suối Chồng Mâm
  VIII. Truyền thuyết, huyền thoại trên vùng đất Đồng Xuân
     1-Huyền thoại về sông Kỳ Lộ và chiếc đầu vua Lới
     2-Ấm nước nóng của vợ Chi Lới và suối Triêm Đức
     3-Huyền thoại trên núi La Hiên
  IX. Truyền thuyết, huyền thoại trên vùng đất Sông Hinh
     1-Chuyện tình bên thác H’Ly
     2-Huyền thoại về  con lươn ở buôn Đức
     3-Nàng H’Pia, H’Lúi và con voi rừng
     4-Sự tích hang Cồ
  Kết luận: Ý NGHĨA VĂN HOÁ, XÃ HỘI VÀ GIÁO DỤC CỦA CÁC TRUYỀN THUYẾT VÀ HUYỀN THOẠI TRÊN VÙNG ĐẤT PHÚ YÊN.  NHỮNG ĐÓNG GÓP VÀ KIẾN NGHỊ
  Phụ lục 1: MỘT SỐ DI TÍCH LỊCH SỬ, DÁNH THẮNG CHƯA PHÁT HIỆN TRUYỀN THUYẾT, HUYỆN THOẠI
     1-Vịnh Xuân Đài
     2-Từ vũng Dông đến vũng Lắm
     3-Vũng Rô
     4-Đèo Cả
     5-Đập Đồng Cam
  Phụ lục 2: BẢNG PHÂN LOẠI CÁC TRUYỀN THUYẾT, HUYỀN THOẠI
  Phụ lục 3: BẢN ĐỒ VỊ TRÍ DI TÍCH VÀ TRUYỀN THUYẾT, HUYỀN THOẠI
  Phụ lục 4: DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG CẤP TƯ LIỆU
  Tài liệu tham khảo