Mũi Điện                                                                                      Ảnh: Trần Quỳ

 

Chương 2

CƠ SỞ LÝ LUẬN ĐỂ XÁC ĐỊNH
CÁC TRUYỀN THUYẾT HUYỀN THOẠI
TRÊN ĐẤT PHÚ YÊN