Núi Đá Bia                                                                                                          Ảnh: Đào Minh Hiệp 

 

Chương 1

        KHÁI QUÁT VỀ ĐỊA LÝ, LỊCH SỬ VÀ VĂN HÓA

      VÙNG ĐẤT PHÚ YÊN