V- PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

IV.1-Cách tiếp cận:

Để sưu tầm được các câu chuyện truyền thuyết, huyền thoại cần phải thống kê các di tích lịch sử danh thắng. Tiến hành điền dă tại các địa phương, t́m hiểu qua các bậc cao tuổi hoặc những người am hiểu về văn nghệ dân gian, ghi chép các câu chuyện truyền thuyết, huyền thoại có liên quan đến các di tích lịch sử danh thắng. Viết lại các câu chuyện bằng thể loại văn học dân gian, kèm theo các tấm ảnh nghệ thuật. 

IV.2- Phương pháp nghiên cứu:

Áp dụng phương pháp luận nghiên cứu văn học (chủ yếu là văn học dân gian), phương pháp thống kê, phân loại, so sánh, đối chiếu để xử lư các tư liệu đă thu thập được. Khái quát đặc điểm, diện mạo các truyền thuyết, huyền thoại ở Phú Yên. So sánh, đối chiếu các truyền thuyết, huyền thoại ở Phú Yên với các dị bản trong khu vực và cả nước (nếu có). 

IV.3- Các bước nghiên cứu:

1-Tiến hành điền dă, sưu tầm, thu thập các tư liệu về các truyền thuyết, huyền thoại.

2-Tuyển chọn trong số các truyền thuyết, huyền thoại đă sưu tầm được có liên quan đến các di tích lịch sử, danh thắng. Phân biệt chúng với các câu chuyện cổ tích thông thường, hoặc không liên quan đến các di tích lịch sử, danh thắng.

3-Hệ thống và phân loại các truyền thuyết, huyền thoại theo từng thể loại và vùng lănh thổ (phân theo các huyện và thành phố).

4-Nghiên cứu đặc điểm, diện mạo các truyền thuyết, huyền thoại ở Phú Yên.

5-Nghiên cứu mối quan hệ giữa các truyền thuyết, huyền thoại ở Phú Yên và trong khu vực Nam Trung bộ.

6-So sánh, đối chiếu với các dị bản (nếu có).

7-Trên cơ sở những tư liệu đă thu thập được, viết lại các câu chuyện truyền thuyết, huyền thoại bằng thể loại văn học dân gian theo vùng lănh thổ, từ Bắc vào Nam và từ đồng bằng lên miền núi (theo bước chân của các bậc tiền nhân trên đường mở cơi).

8-Tổ chức chụp ảnh các di tích lịch sử, danh thắng có liên quan đến các truyền thuyết, huyền thoại (kể cả các hoạt động lễ hội văn hóa của di tích).

9-Tiến hành thực hiện đĩa VCD. 

IV.4-Phạm vi, giới hạn nội dung nghiên cứu của đề tài:

-Không nghiên cứu về các câu chuyện cổ nói chung. Chỉ giới hạn nghiên cứu các truyền thuyết, huyền thoại có liên quan đến các di tích lịch sử, danh thắng.

-Nhiệm vụ trọng tâm của đề tài là sưu tầm, tuyển chọn, phân loại và viết lại các câu chuyện truyền thuyết, huyền thoại có liên quan đến các di tích lịch sử và danh thắng Phú Yên dưới dạng văn học dân gian.

 -Công tác nghiên cứu lư thuyết chỉ làm nhiệm vụ phân tích, đánh giá về mặt khoa học, làm cho người đọc hiểu rơ thêm về những đặc điểm, diện mạo của các truyền thuyết, huyền thoại lưu truyền trên vùng đất Phú Yên.     

            IV.5-Tiêu chí tuyển chọn:

Tiêu chí để tuyển chọn các câu chuyện truyền thuyết, huyền thoại không giới hạn về đề tài, nhưng phải có nội dung tư tưởng tiến bộ, có ư nghĩa giáo dục truyền thống lịch sử, đạo đức, t́nh yêu quê hương đất nước, con người, ca ngợi cái đẹp, phê phán cái xấu, cái ác, hướng con người vươn tới Chân-Thiện-Mỹ, phù hợp với nhiệm vụ phát triển kinh tế xă hội của tỉnh, nhất là công tác văn hóa, du lịch và giáo dục-đào tạo. Đặc biệt thận trọng với những câu chuyện có nội dung nhạy cảm về mặt chính trị như tôn giáo, sắc tộc...Trong quá tŕnh viết lại phải luôn tôn trọng chủ đề tư tưởng của câu chuyện, nhưng có thể xử lư các chi tiết nhằm tránh các vấn đề nhạy cảm chính trị.

IV.6-Xác định quy mô các di tích danh thắng:

Ngoài 13 di tích cấp quốc gia đă được Bộ Văn hóa-TT xếp hạng có các câu chuyện truyền thuyết, huyền thoại, đề tài sẽ đề cập đến tất cả các di tích lịch sử và danh thắng trên địa bàn Phú Yên từ cấp xă, phường trở lên nếu các câu chuyện truyền thuyết, huyền thoại đó có giá trị về mặt lịch sử và văn hóa, có ư nghĩa giáo dục và có thể phục vụ cho các hoạt động văn hóa và du lịch.

IV.7-Xác định giới hạn thời gian, không gian của các truyền thuyết, huyền thoại:

-Thời gian: Qua kết quả điền dă sơ bộ, các câu chuyện truyền thuyết, huyền thoại chủ yếu liên quan đến các thời kỳ từ khi vua Lê Thánh Tông đưa quân vào vùng đất Phú Yên (1471) đến thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1954). Có một vài chuyện liên quan đến dân tộc Chăm. Do đó mốc thời gian nghiên cứu của đề tài sẽ giới hạn từ thời tiền sơ sử và thời kỳ vương quốc Chăm, đến thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1954).

-Không gian: Chỉ nghiên cứu các truyền thuyết, huyền thoại trên vùng đất Phú Yên và có liên quan đến các di tích lịch sử, danh thắng. 

IV.8-Bố cục của đề tài:

Các truyền thuyết, huyền thoại được phân loại và sắp xếp theo địa bàn lănh thổ (các huyện, thành phố, từ đồng bằng lên miền núi, từ Bắc vào Nam). V́ trên cùng một di tích lịch sử, danh thắng có thể có nhiều câu chuyện truyền thuyết, huyền thoại và chúng có liên quan với nhau về nội dung, thời gian diễn biến câu chuyện hoặc vai tṛ của nhân vật chính...Nếu sắp xếp theo thể loại sẽ làm cho người đọc khó theo dơi và thiếu tính logic.

Các di tích lịch sử danh thắng được tŕnh bày một cách ngắn gọn về đặc điểm và cảnh quan của chúng nhưng phải đầy đủ và khoa học, tạo điều kiện thuận lợi cho người đọc có thể tiếp cận một cách dễ dàng. Phần lớn dung lượng của đề tài là ghi lại các câu chuyện truyền thuyết, huyền thoại liên quan đến di tích đă sưu tầm được.