Đèo Cù Mông                                                                                                                  Ảnh: Trần Quỳ


I- KHÁI NIỆM VỀ TRUYỀN THUYẾT VÀ HUYỀN THOẠI