Chùa Từ Quang                                                                                                               Ảnh: Trần Quỳ

    II - LỊCH SỬ PHÚ YÊN TỪ THẾ KỶ XV ĐẾN THẾ KỶ XX