III- MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 

Mục đích của đề tài là tổ chức sưu tầm và nghiên cứu một cách có hệ thống các truyền thuyết, huyền thoại liên quan đến các di tích lịch sử và danh thắng trên đất Phú Yên. Sau đó, nội dung của đề tài có thể được xuất bản dưới h́nh thức ấn phẩm (sách cẩm nang) và đĩa VCD, có nội dung hấp dẫn và lôi cuốn người đọc, người xem, phục vụ một cách thiết thực và có hiệu quả cho công tác quảng bá về lịch sử, văn hóa và du lịch.

-Nhiệm vụ trọng tâm của đề tài là sưu tầm, tuyển chọn, phân loại và viết lại các câu chuyện truyền thuyết, huyền thoại có liên quan đến các di tích lịch sử và danh thắng Phú Yên dưới dạng văn học dân gian.

-Trong đề tài cũng nêu những nét khái quát về đặc điểm địa lư, lịch sử, văn hoá vùng đất Phú Yên, nhằm giúp cho người đọc có một cái nh́n tương đối đầy đủ về vùng đất Phú Yên trước khi tiếp cận với các truyền thuyết, huyền thoại liên quan đến di tích lịch sử và danh thắng Phú Yên. Đề tài cũng đề cập đến cơ sở lư luận để xác định các truyền thuyết, huyền thoại ở Phú Yên, giúp cho người đọc hiểu sâu thêm về các truyền thuyết, huyền thoại ở Phú Yên và mối quan hệ của chúng trong khu vực Nam Trung bộ.