Đà Diễn sông Chùa                                                                                                         Ảnh: Trần Quỳ

 

III- KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM, DIỆN MẠO TRUYỀN THUYẾT, HUYỀN THOẠI Ở PHÚ YÊN

          Đặc điểm, diện mạo các truyền thuyết, huyền thoại liên quan đến các di tích lịch sử danh thắng Phú Yên được thể hiện trước hết thông qua nội dung mà các câu chuyện đó chuyển tải và qua hình thức thể hiện.