Bình Minh trên đầm Ô Loan                                                                           Ảnh: Võ Anh Cường

III - ĐẶC ĐIỂM VĂN HÓA VÙNG ĐẤT PHÚ YÊN

Là một vùng đất có 30 tộc người sinh sống nên đặc điểm văn hóa trên vùng đất Phú Yên cũng khá phong phú và đa dạng. Tuy nhiên dân số ở Phú Yên phần lớn là người Việt (Kinh) nên văn hóa của người Việt cũng in đậm trong đời sống văn hóa-xã hội của tỉnh.