III.8-Văn nghệ dân gian, văn học 

Văn nghệ dân gian Phú Yên từ xưa đã khá nổi tiếng nhờ những bộ trường ca (khan) của đồng bào các dân tộc thiểu số như “Trường ca Đam San”, “Trường ca Xinh Nhã”, “Trường ca Khinh Dú”, “Trường Ca Chi Liêu”, “Trường ca Tiếng cồng ông bà Hơbia Lơđă”, “Trường ca Chi Lơ Kok”, “Trường ca Xinh Chi ôn”...do các nhà nghiên cứu văn nghệ dân gian Ka Sô Liễng, Y Điêng, Y Đúp, Hà Nam Tiến sưu tầm. Sau này các nhà nghiên cứu văn nghệ dân gian đã cho ra mắt hàng chục công trình nghiên cứu khác. Nhiều tác giả được giải cao của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam như Trần Sĩ Huệ, Ka Sô Liễng, Nguyễn Đình Chúc, Bùi Tân, Ngô Sao Kim...Trên nền tảng văn nghệ dân gian phong phú, văn học viết ở Phú Yên cũng xuất hiện rất sớm, từ những năm 40 của thế kỷ trước và được bổ sung hùng hậu hơn sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước. Đến năm 2005, có 8 hội viên Hội Nhà văn Việt Nam sống và công tác ở Phú Yên.