5-CAO BIỀN TRẤN YỂM

Chuyện kể rằng, Cao Biền trên đường cỡi diều bay về phương Nam tìm long huyệt để trấn yếm, khi ngang qua đầm Ô Loan, ông thấy một thế đất có hình dạng như chim loan, chim phượng, nên từ trên trời cao Cao Biền dùng bút điểm con mắt vào phía mỏm dãy núi Từ Bi để thành hình con chim Loan và dãy đồi phía đông mắt con chim quạ có nhiệm vụ trấn giữ cuộc đất long mạch, không cho phát tích nhân tài trên nước Nam:

Bút thần biết ở cung sâu

Xin vua chọn bút ngõ hầu mưu toan

Vẽ diều rồi điểm mắt Loan

Cỡi chim vượt núi phương Nam đi tìm

(Theo lời kể trong dân gian và tư liệu của các ông Nguyễn Định, Nguyễn Đình Chúc và trong “Lĩnh Nam Chích quái”).