4-LÃ VỌNG CÂU CÁ

 

Hòn Giày                                                                                                                            Ảnh: Trần Quỳ

Về hai hòn đá nằm chồng lên nhau ở mạn nam đầm Ô Loan, tương truyền ông Lã Vọng trong một chuyến nam du, đến nơi đây thấy phong cảnh hữu tình, bèn nảy ra ý định ngồi câu cá, chẳng may gặp nước thuỷ triều dâng cao, nên buộc lòng ông phải vác một hòn đá thứ hai xếp chồng lên để ngồi khỏi bị ướt. Khi có con cá lớn cắn câu, Lã Vọng giựt mạnh làm đứt lưỡi câu, cá văng xuống biển, tiếc rẻ, ông giậm chân xuống hòn đá làm lõm xuống in hình dấu chân to, còn chiếc giày ông mang ở chân bên kia thì rơi ra thành hòn Giày bây giờ (có hình thù rất giống chiếc giày). 

 

Hòn Mão                                                                                                                           Ảnh: Trần Quỳ

 Dị bản: Về hòn Hòn Giày

 Tương truyền khi Cao Biền cỡi diều trên đường tìm long điểm huyệt, bị nhân dân ta phát hiện bắn rơi làm văng chiếc giày ra gần mé biển tạo nên hòn Giày, chiếc mão rơi gần đấy thành hòn Mão (!?).