VĂN HA PH YN

 

Di sản văn ha đ ở Ph Yn / Nguyễn Hoi Sơn (ch.b.), Nguyễn Thị Ho, Nguyễn Ngọc Quang..... - H. : Khoa học x hội, 2011. - 315 tr., 34 tr. ảnh mu : ảnh, bảng ; 20 cm.

K hiệu xếp gi:

  Kho địa ch: DCVN.002376 DCVN.002377 DCVN.002378  

Tm tắt: Tập sch Di sản văn  ha đ chuyển tải nhiều hnh ảnh tư liệu nghệ thuật về di sản đ tự nhin l những danh lam thắng cảnh, những di sản đ gắng với truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xm của qun, dn ph yn...Xem ton văn...

 

 

 

           

Đất nước v con người Ph Yn

Lịch sử Ph Yn

Văn ha Ph Yn

Du lịch Ph Yn