ĐẤT NƯỚC VÀ CON NGƯỜI PHÚ YÊN

 

NguyỄn Đ́nh Tư
        Non nước Phú Yên : Tựa của Nguyễn Hiến Lê. - In lần thứ 2. - H. : Thanh niên, 2004. - 220tr. ; 19cm
        Phụ lục: tr. 200-217; Thư mục :tr. 219-220

Kư hiệu xếp giá:

Kho mượn: MVNX.010162

 

Tóm tắt: Non nước Phú Yên giới thiệu về địa lư, lịch sử, cổ tích, nhân vật, nguồn lợi kinh tế...và nhiều thống kê mới nhất về thời tiết, giáo dục, lại có sáng kiến ghi cả giọng nói và cách phát âm của dân quê tỉnh Phú Yên.

 Xem toàn văn...

 

  

Đất nước và con người Phú Yên

Lịch sử Phú Yên

Văn hóa Phú Yên

Du lịch Phú Yên