ĐẤT NƯỚC V CON NGƯỜI PH YN

 

Ph Yn một thời để nhớ : Hồi k lịch sử. - Ph Yn : Thư viện Ph Yn, 2003. - 416tr. ; 20cm
K hiệu xếp gi:

  Kho địa ch:  DCVN.00115

 

 Tm tắt: Tập hồi k lịch sử Ph Yn một thời để nhớ đ gp phần phản nh r về cuộc khng chiến ginh độc lập, tự do v thống nhất đất nước, về qu trnh đấu tranh Cch mạng vẻ vang của Đảng bộ cng qun v dn tỉnh Ph Yn. Xem ton văn....

 

   

Đất nước v con người Ph Yn

Lịch sử Ph Yn

Văn ha Ph Yn

Du lịch Ph Yn