ĐẤT NƯỚC VÀ CON NGƯỜI PHÚ YÊN

 

 

Di tích lịch sử - Văn hóa Thành An Thổ : Nơi sinh Tổng Bí thư Trần Phú. -

Phú Yên : Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xb, 2011. - 57tr. ; 20cm 

Kư hiệu xếp giá:

  Kho địa chí: DCVN.001987, DCVN.001988, DCVN.001989, DCVN.001990,

                       DCVN.001991,  DCVN.001992

  Kho đọc:      DVN.025808

  Kho mượn:  MVNX.035589, MVNX.035590, MVNX.035591

 

 Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp một số bài viết của các tác giả trong và ngoài tỉnh giới thiệu một cách khái quát về di tích Thành An Thổ, quê hương - ḍng họ - gia đ́nh và cuộc đời hoạt động của đồng chí Tổng bí thư Trần Phú,...

Xem toàn văn....

 

 

 

   

Đất nước và con người Phú Yên

Lịch sử Phú Yên

Văn hóa Phú Yên

Du lịch Phú Yên