LỊCH SỬ PHÚ YÊN

 

Lịch sử Đảng bộ tỉnh Phú Yên (1975-2000). - Phú Yên : Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Phú Yên xuất bản, 2007. - 276tr. : h́nh ảnh, bản đồ ; 20cm
Kư hiệu xếp giá:
  Kho địa chí: DCVN.001740 

 

 Tóm tắt: Lịch sử Đảng bộ tỉnh Phú Yên (1975-2000) nhằm góp phần vào công tác giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong tỉnh; Tổng kết những thành tựu đă đạt được, nêu ra những yếu kém tồn tại; Tiếp tục khẳng định vai tṛ lănh đạo của Đảng bộ là nhân tố quyết định tạo nên sức mạnh mới trên bước đường phấn đấu thực hiện mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xă hội công bằng, dân chủ văn minh" ở Phú Yên theo đường lối "Công nghiệp hóa, hiện đại hóa" đất nước của Đảng. Xem toàn văn....

 

   

Đất nước và con người Phú Yên

Lịch sử Phú Yên

Văn hóa Phú Yên

Du lịch Phú Yên