SỞ VHTTDL PHÚ YÊN

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THƯ VIỆN TỈNH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:………/KH-TV

                                   

                 Phú Yên, ngày    tháng 5   năm 2017                      

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức hoạt động hè cho thiếu nhi năm 2017

____________________

 

Căn cứ kế hoạch hoạt động của Thư viện tỉnh Phú Yên năm 2017 đă được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt. Thư viện tỉnh Phú Yên xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động phục vụ cho thiếu nhi năm 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

- Tạo môi trường thuận lợi để trẻ em được tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí phù hợp với lứa tuổi, giúp giảm thiểu t́nh trạng trẻ em bị bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích, bóc lột sức lao động… Chung tay bảo vệ trẻ em để các em sống trong môi trường an toàn và phát triển toàn diện.

Qua h́nh thức hoạt động hè ở Thư viện để các em được tiếp cận với sách báo, tranh, ảnh mang lại nhiều kiến thức hữu ích phục vụ trong học tập, trong sinh hoạt giúp các em h́nh thành và phát triển nhân cách.

II. NỘI DUNG:

- Tăng cường bổ sung tài liệu, sách báo dành cho thiếu nhi.

- Tăng cường luân chuyển sách, báo thiếu nhi về các điểm đọc sách ở cơ sở.

            - Triển khai các h́nh thức hoạt động phong phú tại pḥng đọc thiếu nhi (đọc tại chỗ, mượn về nhà).

- Trưng bày, giới thiệu sách mới, sách chuyên đề nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, ngày Gia đ́nh Việt Nam 28/6 tại Pḥng đọc thiếu nhi và sảnh Thư viện.

- Các hoạt động trong dịp hè:

+ Tô tượng, tô tranh, xếp h́nh giải trí, chơi cờ vua, cờ tướng, ô ăn quan…  nhằm giải trí và nâng cao thị hiếu thẩm mỹ cho các em thiếu nhi.

+ Tổ chức kể chuyện theo sách cho các em về gương người tốt, việc tốt, gương hiếu thảo cho các em mỗi tháng 02 lần.

+ Hướng dẫn các em về nghệ thuật xếp giấy mỗi tuần 01 lần

+ Tổ chức cho các em thi về tra cứu thông tin và các tṛ chơi về máy tính tại pḥng truy cập Internet.

+ Trao quà cho bạn đọc thiếu nhi tích cực đọc sách và tham gia các hoạt động cho dành cho thiếu nhi tại thư viện tỉnh.

- Thời gian : Từ ngày 1/6/2017 đến 15/8/2017

- Địa điểm   : Tại Pḥng đọc thiếu nhi

III. KINH PHÍ:

Sử dụng kinh phí sự nghiệp của đơn vị năm 2017 để thực hiện kế hoạch tổ chức hoạt động hè cho thiếu nhi.

Trong quá tŕnh thực hiện sẽ có sự điều chỉnh của lănh đạo Thư viện tỉnh cho phù hợp với nội dung và h́nh thức tổ chức./.

                               

 

Nơi nhận:

-    Sở VHTT&DL (báo cáo);

-    P.  CTBĐ, P. CNTT, P. HC-TV thư viện (t/hiện)

-    Lưu: VT.

      GIÁM ĐỐC

     (Đă kư)

        Phạm Thị Kim Anh