UBND TỈNH PHÚ YÊN

SỞ VĂN HÓA, TH THAO VÀ DU LỊCH

 

Số:  994 /KH- SVHTTDL

CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                     Phú Yên, ngày 15 tháng 5 năm 2015

                       

                       K HOẠCH

Triển khai Tháng hành động v́ trẻ em năm 2015

Thực hiện kế hoạch số 690/KH-SLĐTBXH, ngày 04/5/2015 của Sở Lao động - Thương binh và xă hội về việc Triển khai Tháng hành động v́ Trẻ em năm 2015.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch triển khai Tháng hành động v́ trẻ em năm 2015, một số nội dung sau:

I. Mục đích:

1.      Tăng cường sự lănh đạo, chỉ đạo và thực hiện sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em của lănh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể, gia đ́nh, xă hội về ư nghĩa, tầm quan trọng và các mục tiêu cần đạt được của công tác này cũng như tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em.

2.      Thực hiện hiệu quả các chính sách, chương tŕnh; vận động xă hội nhm tạo cơ hội để trẻ em tham gia vào các vấn đề có liên quan đến trẻ em theo chế định của Hiến pháp năm 2013 và quy định của pháp luật.

3.      Tạo điều kiện để mọi trẻ em, đặc biệt trẻ em nghèo, trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng biển.. .trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt có một kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh.

II. Chủ đề Tháng hành động v́ trẻ em:

Chủ đề “Lắng nghe trẻ em nói” Tháng hành động v́ Trẻ em năm 2015 hướng tới mục đích: Phát động toàn xă hội tạo điều kiện cho trẻ em được nói lên tiếng nói của ḿnh về các vấn đề có liên quan đến trẻ em, lắng nghe, xem xét, phản hồi ư kiến của trẻ em thông qua hoạt động t chức Din đàn trẻ em.

Các khẩu hiệu truyền thông:

- Trẻ em được tham gia vào các vấn đề về trẻ em;

- Trẻ em được Nhà nước, gia đ́nh và xă hội bảo vệ, chăm sóc và giáo dục;

- Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động;

- Roi vọt không làm trẻ nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng;

- Đầu tư cho trẻ em - Đầu tư cho tương lai đất nước.

III. Nội dung hoạt động:

      1. Tháng hành động trẻ em được tổ chức: Từ ngày 01/6 đến 30/6/2015.

2. Công tác tuyên truyền, vận động xă hội:

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức của mọi người về trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc trẻ em; tạo cơ hội cho trẻ em được tham gia vào các vấn đề có liên quan đến trẻ em thông qua các h́nh thức, các kênh thông tin đa dạng. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để phổ biến rộng răi về chủ đề, các hoạt động trong Tháng hành động v́ trẻ em năm 2015 đạt kết quả.

- Tăng cường vận động các nguồn lực hỗ trợ cho trẻ em; tặng quà, tặng học bổng cho trẻ em nghèo, trẻ em vùng sâu, vùng xa và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

IV. Tổ chức thực hiện:

1. Các đơn vị: Trung tâm văn hóa, Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng, Nhà hát ca múa nhạc dân gian Sao Biển với chức năng, nhiệm vụ được giao lồng ghép vào các hoạt động Tuyên truyền lưu động, chiếu phim lưu động, biểu diễn chương tŕnh nghệ thuật để tuyên truyền nâng cao nhận thức của mọi người về trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Trung tâm văn hóa tỉnh tổ chức thi hát múa, vẽ truyện tranh, kể truyện; hướng dẫn giáo dục trẻ em các giá trị văn hóa truyền thống, tṛ chơi, đồ chơi dân gian của địa phương.

2.  Thư viện tỉnh tổ chức pḥng đọc, sách, truyện tranh...dành cho trẻ em đọc sách trong Tháng hành động và kỳ nghỉ hè.

3. Pḥng Nghiệp vụ TDTT phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức lp dạy bơi pḥng tránh đuối nước cho trẻ em, truyền thông pḥng chng tai nạn thương tích trẻ em...

4. Các đơn vị trực thuộc Sở tổ chức tặng quà, khen thưởng thành tích học tập năm học 2014-2015 của các cháu ở đơn vị ḿnh; tặng quà, tặng học bổng cho trẻ em nghèo, trẻ em vùng sâu, vùng xa và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (thôn, xă đơn vị nhận giúp đỡ).

5. Chi đoàn thanh niên chủ tŕ phối hợp với Công đoàn cơ sở, Hội Cựu chiến binh thuộc Sở tổ chức hoạt động Diễn đàn trẻ em, tặng quà, tặng học bổng cho các cháu con em trong ngành; tổ chức tặng quà, học bỗng cho trẻ em nghèo vượt khó học giỏi (xă khó khăn nhận giúp đỡ) trong dịp Ngày thiếu nhi quc tế (1/6).

6. Chế độ báo cáo:

Hết thời gian triển khai, các pḥng, đơn vị, đoàn thể thuộc Sở báo cáo về Sở VHTTDL (qua Văn pḥng Sở) để tổng hợp báo cáo Sở Lao động và Thương binh xă hội tỉnh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu lănh đạo các pḥng, đơn vị, các đoàn th thuộc Sở nghiêm túc triên khai thực hiện, đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trin khai thực hiện Tháng hành động v́ trẻ em năm 2015 trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tốt./.

 

 

Nơi nhận:

- Sở LĐ&TBXH (b/c);

- GĐ, các PGĐ Sơ (b/c);

- Các pḥng, đon vị, đọàn thể thuộc Sở (th/hiện);

- Lưu: VT, Thai.

 

 

 

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 (đă kư)

  

Nguyễn Đ́nh Thu