Sinh thời Bác Hồ muôn vàn kính yêu của chúng ta đă khẳng định: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do các thanh niên”. Trong bản Di chúc của ḿnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đă căn dặn kĩ càng mọi việc đối với Đảng với nhân dân trong đó Bác vẫn dành một phần nói về thanh niên và vai tṛ của thanh niên, điều này đă thể hiện tư tưởng, t́nh cảm, sự quan tâm đặc biệt của Bác Hồ đối với những chủ nhân tương lai của đất nước. Dù ở đâu, bất cứ  lúc nào, bao giờ Bác cũng dành sự quan tâm sâu sắc, phát hiện và tin tưởng ở tiềm năng, sức mạnh to lớn của thế hệ trẻ Việt Nam. Đồng thời, Bác yêu cầu thanh niên phải chống tâm lư tự tư, tự lợi, tâm lư ham sung sướng, tránh khó nhọc, thói xem khinh lao động, lười biếng, kiêu căng….

Để giúp bạn đọc hiểu rơ hơn về t́nh thương yêu của Bác đối với thế hệ trẻ, những tấm gương thanh niên lập nghiệp, tuổi trẻ giữ nước. Nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” do Trung ương Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức sưu tầm tư liệu, nghiên cứu, biên soạn cuốn sách “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”. Cuốn sách được xuất bản vào năm 2011, với độ dày hơn 400 trang, nội dung cuốn sách gồm 2 phần:

Phần thứ nhất: Tập hợp những bài nói và viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thế hệ trẻ, một mặt phản ánh sự quan tâm sâu sắc của Người đối với thế hệ trẻ, mặt khác những bài nói, bài viết của Người có vai tṛ định hướng giáo dục, đào tạo toàn diện các thế hệ trẻ, tổ chức thanh niên Việt Nam tham gia các phong trào cách mạng phong phú của đất nước.

Phần thứ hai: Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác, phản ánh khái quát phong trào thanh niên trong 80 năm qua dưới ánh sáng của tư tưởng Hồ Chí Minh. Qua đó cuốn sách cung cấp cho thanh niên có nhận thức đầy đủ hơn về vai tṛ và truyền thống vẻ vang của các thế hệ thanh niên Việt Nam, từ đó, tích cực tham gia và đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng đất nước Việt Nam xă hội chủ nghĩa giàu mạnh.

Thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, “thanh niên ta nguyện ra sức trau dồi ḿnh thành những con người mới, làm chủ đất nước, làm chủ xă hội mới”; tuổi trẻ hôm nay sẽ nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách để học tập, rèn luyện và trưởng thành, có đầy đủ bản lĩnh để bất cứ hoàn cảnh nào, làm bất cứ việc ǵ cũng sẵn sàng cống hiến cho quê hương đất nước. Đó cũng chính là thực hiện lời hứa trước vị cha già dân tộc, xứng đáng với sự chăm sóc, dơi theo từ những việc cụ thể nhất đối với sự nghiệp trồng người trong suốt cuộc đời cách mạng của Bác. Năm tháng qua đi, nhưng bản Di chúc của Người sẽ c̣n sống măi, là kim chỉ nam cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vững bước tiến lên. 50 năm qua các thế hệ thanh niên Việt Nam đă sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương vĩ đại của Bác Hồ kính yêu.

         Cuốn sách như một lời tri ân gửi tới những thế hệ cha anh đi trước, những người đă cống hiến, hy sinh tuổi thanh xuân của ḿnh v́ độc lập của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân để thế hệ thanh niên hôm nay được sống trong ḥa b́nh, ấm no và hạnh phúc.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

------------------------Ă&Ä------------------------