Sách chuyên đề tháng 8

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân - Giá trị lư luận và thực tiễn / Biên soạn: Tô Lâm (ch.b.), Nguyễn Cao Sơn, Nguyễn Việt Hùng. - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 266 tr. ; 20 cm.

  Tóm tắt: Nội dung cuốn sách sẽ giúp bạn đọc thấy được sự cần thiết phải nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân. Cuốn sách là một công tŕnh khoa học, có giá trị lư luận và thực tiễn sâu sắc đồng thời là tài liệu học tập, nghiên cứu bổ ích cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân.

  Số ĐKCB: DVN.031548; MVNX.043696; MVNX.043697;  

  Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.