Sách chuyên đề tháng 4

 

   Các phong trào yêu nước và cách mạng ở Phú Yên (1885-1930) / Biên soạn: TS. Nguyễn Văn Thưởng (chủ biên), PGS.TS. Nguyễn Văn Nhật, Thạc sĩ Trần Văn Tàu. - H. : Từ điển bách khoa, 2009. - 191tr. : h́nh ảnh ; 20cm. 
   Tóm tắt:
Thực tế lịch sử đã chứng minh, từ khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, đánh chiếm Phú Yên, truyền thống đấu tranh và chủ nghĩa yêu nước của dân tộc, của các tầng lớp nhân dân Phú Yên đã được phát huy, thể hiện một cách rõ nét. Cuốn sách mang tên:“ Các phong trào yêu nước và cách mạng ở Phú Yên (1885- 1930)” được biên soạn với mong muốn giúp cho bạn đọc trong và ngoài tỉnh có thêm tư liệu tham khảo phục vụ việc nghiên cứu tìm hiểu về tinh thần anh dũng, bất khuất của nhân dân Phú Yên trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù xâm lược. Một truyền thống được phát huy mạnh mẽ trên mảnh đất Phú Yên kiên trung đầy tự hào.

   Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc. 

   Số ĐKCB: DCVN.001924; DCVN.001925; DVN.022868