Sách chuyên đề tháng 4

 

Xuân 1975 bản hùng ca toàn thắng / Phạm Hồng Cư, Nguyễn Hải Bằng, Lê Khoa.... - H. : Chính trị quốc gia, 2016. - 480 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt: Cuốn sách chọn lọc một số bài viết đă đạt giải trong cuộc thi “Xuân 1975 – Bản hùng ca toàn thắng”. Tư tưởng xuyên suốt các bài viết là ca ngợi truyền thống anh dũng, quật cường, mưu trí, sáng tạo, tinh thần xả thân hy sinh chiến đấu và ư chí quyết tâm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của dân tộc, quân đội ta dưới sự lănh đạo tài t́nh của Đảng và Bác Hồ kính yêu, qua đó khẳng định tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.

Số ĐKCB: DVV.007556