Sách chuyên đề tháng 8

 

    Cách mạng tháng Tám - Cuộc đổi đời của dân tộc. - H. : Quân đội nhân dân, 2010. - 331tr. ; 20cm.
    Tóm tắt:
Cuốn sách giúp bạn đọc có cái nh́n tổng thể và hiểu thêm về sự lănh đạo tài t́nh sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc đoán định đúng t́nh h́nh và nắm bắt thời cơ, đưa ra những quyết định chính xác về tổ chức, tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để giành thắng lợi quyết định bằng tinh thần tự lực, tự cường của chính nhân dân Việt Nam. Ngoài ra, cuốn sách c̣n tập hợp một số văn kiện chỉ đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tiến tới Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước và một số bài viết, công tŕnh nghiên cứu về Cách mạng Tháng Tám 1945.

    Số ĐKCB: DVN.025416; LDVN.016242; LDVN.016243; 

    Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.