Sách chuyên đề tháng 8

 

Bác Hồ với ngành công an / Phan Tuyết s.t., t. chọn. - H. : Hồng Đức, 2017. - 167 tr. : ảnh ; 20 cm.. - (Học tập đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)  

Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp các bài nói, bài viết, thư của Bác Hồ với các chiến sĩ công an. Cuốn sách sẽ cho ta thấy sự tin tưởng, kỳ vọng của Bác vào sự lớn mạnh của ngành công an nhân dân; t́nh cảm lớn lao của Bác dành cho các chiến sĩ công an; giúp cho mọi tầng lớp xă hội càng thấm thía hơn những ư nghĩa sâu sắc trong lời dạy của Người.

Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.

Số ĐKCB: LDVN.029607 LDVN.029608 LDVN.029609