Sách chuyên đề tháng 9

 

    Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng ḥa : Sách tham khảo / Đặng Việt Thủy, Đặng Thành Trung. - Tái bản có sửa chữa bổ sung. - H. : Quân đội nhân dân, 2015. - 241 tr. ; 20 cm.. - (70 năm thành lập nước).
    Tóm tắt:
Nội dung cuốn sách gồm có 2 phần:

   Phần thứ nhất: Những sự kiện lịch sử trọng đại tiến tới Tổng khởi nghĩa, Cách mạng tháng Tám năm 1945.

   Phần thứ hai: Những sự kiện lịch sử trọng đại trong Tổng khởi nghĩa, Cách mạng tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng ḥa.

   Nội dung được tuyển chọn từ nhiều nguồn tư liệu đă xuất bản, tŕnh bày khái quát một cách đầy đủ theo tŕnh tự thời gian những sự kiện lịch sử trọng đại diễn ra theo các giai đoạn. Nội dung cuốn sách sẽ rất có ích cho bạn đọc giúp bạn đọc hiểu và nắm được kiến thức về những sự kiện lịch sử của Việt Nam ta.

    Số ĐKCB: DVN.029946; LDVN.022999; MVNX.041129; 

    Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.