Sách chuyên đề tháng 2

      Đảng và Hồ Chí Minh trong cuộc hành tŕnh cùng dân tộc / Lê Trung Kiên chủ biên; Lê Đ́nh Hùng cố vấn nội dung. - H. : Lao động - Xă hội, 2011. - 553tr. ; 27cm.  

  Tóm tắt: Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, tư tưởng của Người là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam. Dưới sự dẫn dắt của Người, Đảng Cộng Sản Việt Nam đă phát huy được sức mạnh toàn dân tộc, làm nên sự nghiệp vĩ đại không thể phai mờ: giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước độc lập, tự chủ, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử nước nhà. Nội dung của cuốn sách được tác giả tŕnh bày công phu, với nhiều nội dung căn bản, thiết thực ở các góc độ riêng, nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên và bạn đọc có thể tham khảo, t́m hiểu và nghiên cứu.

  Số ĐKCB: DVV.005256; MVVX.006181;  

  Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.