Sách chuyên đề tháng 12

 70 năm quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng / Lô Ích Giang, Triệu Quang Tiến, Bàn Tài Đoàn...; Sưu tầm biên soạn: Nguyễn Đức Cường.... - H. : Văn hóa Thông tin, 2014. - 435 tr. : ảnh chân dung, h́nh ảnh ; 27 cm.

  Tóm tắt: Nội dung cuốn sách gồm 4 phần:

   Phần I: Sự ra đời của quân đội nhân dân Việt Nam

   Phần II: Quân đội nhân dân Việt Nam – quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng

   Phần III: Quân đội nhân dân Việt Nam với nhiệm vụ quốc tế cao cả

   Phần IV: Măi măi xứng đanh bộ đội Cụ Hồ

                                                   Số ĐKCB: DVV.006454 

      Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.