Sách chuyên đề tháng 5

  

    Hồ Chí Minh Gương Người sáng măi / Đặng Minh Dũng s.t, t.chọn. - H. : Văn học, 2008. - 211tr. ; 20cm

    Tóm tắt: Nội dung cuốn sách gồm có 5 phần:

    Phần I: Bác Hồ với chiến sĩ

    Phần II: Bác Hồ với đồng bào

    Phần III: Bác Hồ với thiếu niên – nhi đồng

    Phần IV: Những câu chuyện trong đời thường của Bác

    Phần V: Chủ tịch Hồ Chí Minh trong mắt bạn bè quốc tế

    Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.

    Số ĐKCB: DVN.021894 MVNX.028608 MVNX.028609