Sách chuyên đề tháng 8
    Cách mạng tháng Tám một sự kiện vĩ đại của thế kỷ XX. - H. : Chính trị quốc gia, 2005. - 521tr. ; 20cm 

   Tóm tắt: Cách mạng Tháng Tám là một trong những trang chói lọi nhất trong lịch sử hàng ngàn năm của dân tộc ta. Cách mạng Tháng tám đă lật đổ nền quân chủ mấy mươi thế kỷ, đánh tan xiềng xích thực dân gần 100 năm, đưa chính quyền lại cho nhân dân, xây nền tảng cho nước Việt Nam dân chủ cộng ḥa độc lập tự do hạnh phúc. Với ư nghĩa to lớn như vậy, thắng lợi của Cách mạng Tháng tám 1945 thật sự là một cuộc thay đổi cực kỳ to lớn trong lịch sử của nước ta, xứng đáng là một sự kiện vĩ đại của Thế kỷ XX.

    Số ĐKCB: DVN.021460; MVNX.027650; 

    Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.