Sách chuyên đề tháng 12
   Tư tưởng Hồ Chí Minh về đường lối quân sự của Đảng, chiến lược quốc pḥng, chiến lược quân sự trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc / B.s: Bùi Chí Trung (ch.b.), Vũ Đăng Minh, Nguyễn Văn Thân.... - H. : Quân đội nhân dân, 2017. - 439 tr. : h́nh ảnh ; 26 cm. 

   Tóm tắt: Nội dung cuốn sách là những cơ sở dữ liệu bảo đảm tính chính xác cả về nội dung, bối cảnh, thời gian, không chỉ hướng đến giá trị thống kê, cung cấp tư liệu về tư tưởng Hồ Chí Minh, mà thông qua các chủ đề của từng chương cung cấp cho bạn đọc một cách có hệ thống hơn tư tưởng Hồ Chí Minh, sự phong phú, sự phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự, quốc pḥng, về quân đội nhân dân trong từng giai đoạn cách mạng và cũng là những quan điểm cơ bản, lư luận và thực tiễn về QS, QP và Quân đội nhân dân Việt Nam.

   Đây là cuốn sách tư liệu tương đối đầy đủ, hệ thống nhất về tư tưởng Hồ Chí Minh về đường lối QS, QP một di sản tư tưởng, lư luận vô cùng to lớn và quư giá góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân hiểu tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hiện nay.

    Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.

    Số ĐKCB: DVV.007961; LDVV.005765; LDVV.005766;