Sách chuyên đề tháng 8

  Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng ḥa : Sách tham khảo / Đặng Việt Thủy, Đặng Thành Trung. - Tái bản có sửa chữa bổ sung. - H. : Quân đội nhân dân, 2015. - 241 tr. ; 20 cm.. - (70 năm thành lập nước).

  Tóm tắt: Với 241 trang in, cuốn sách được chia làm hai phần:

  Phần 1: Những sự kiện lịch sử trọng đại tiến tới Tổng khởi nghĩa, Cách mạng tháng Tám năm 1945.

  Phần 2: Những sự kiện lịch sử trọng đại trong Tổng khổi nghĩa, Cách mạng tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng ḥa sẽ là một tài liệu bổ ích cho bạn đọc khi t́m hiểu về Cách mạng Việt Nam trong giai đoạn này.

  Số ĐKCB: DVN.029946; LDVN.022999; MVNX.041129;   

  Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.