Sách chuyên đề tháng 5
  

    8 công ước cơ bản của tổ chức lao động quốc tế. - H. : Lao động Xă hội, 2010. - 83tr. ; 20cm

    Tóm tắt: Giới thiệu 8 công ước của tổ chức lao động quốc tế về quyền tự do hiệp hội, nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể, về lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc, về xóa bỏ lao động cưỡng bức, trả công b́nh đẳng lao động nam nữ...

    Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.

    Số ĐKCB: DVN.026283