Sách chuyên đề tháng 2
     Nâng cao năng lực lănh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ mới : Sách chuyên khảo / Lương Khắc Hiếu, Trương Ngọc Nam. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2017. - 430 tr. : bảng, biểu đồ ; 20 cm. 

  Tóm tắt: Cuốn sách được xuất bản nhằm giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu, tham khảo và hiểu sâu sắc hơn về vị trí, vai tṛ lănh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá tŕnh đổi mới và hội nhập quốc tế. Nội dung của cuốn sách gồm: Cơ sở lư luận về nâng cao năng lực lănh đạo và sức chiến đấu của Đảng; Năng lực lănh đạo và sức chiến đấu của Đảng- thực trạng và vấn đề đặt ra; Quan điểm và giải pháp... cuốn sách thể hiện quá tŕnh nghiên cứu công phu, nghiêm túc và là sự đóng góp của tập thể tác giả làm rơ vấn đề nâng cao năng lực lănh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ mới.

  Số ĐKCB: DVN.032186; LDVN.028239; LDVN.028240;  

  Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.