Sách chuyên đề tháng 9
    Hồ Chí Minh - 474 ngày độc lập : Giai đoạn 1945 - 1946 / Đỗ Hoàng Linh biên soạn. - Gia Lai : Hồng Bàng, 2013. - 295 tr. ; 20 cm.

   Tóm tắt: Nội dung cuốn sách ghi lại những sự kiện hoạt động vô cùng phong phú, sôi động của Chủ tich Hồ Chí Minh trong 16 tháng nóng bỏng, cam go từ ngày độc lập đầu tiên 2-9-1945 đến ngày toàn quốc kháng chiến 19-12-1946. Qua 474 ngày đối phó với thù trong, giặc ngoài, sự lănh đạo kiệt xuất, trí tuệ thiên tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh đă được thể hiện rơ nét, sinh động và trở thành nhân tố quyết định thắng lợi cho chiến lược trường kỳ kháng chiến, bảo vệ nền độc lập non trẻ của nhân dân ta.

    Số ĐKCB: DVN.028291; LDVN.021082; LDVN.021083; 

    Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.