Sách chuyên đề tháng 12

  70 năm quân đội nhân dân việt nam - Cội nguồn sức mạnh tinh thần / Nguyễn Đ́nh Minh, Nguyễn Mạnh Hưởng. - H. : Quân đội nhân dân, 2014. - 219 tr. ; 20 cm.

  Tóm tắt: Tŕnh bày những vấn đề cơ bản từ cội nguồn sức mạnh tinh thần đến những biểu hiện sức mạnh tinh thần của Quân đội Việt Nam trong lịch sử; làm rơ những vấn đề về xây dựng sức mạnh tinh thần của quân đội ta trong t́nh h́nh mới.

   Số ĐKCB: DVN.028971; LDVN.022220; LDVN.022221;  

   Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.