Sách chuyên đề tháng 2
  

Đảng Cộng sản Việt Nam 85 năm xây dựng và phát triển / Sưu tầm, biên soạn: Vũ Ngọc Thiên Ngân, Trương Văn Tài. - H. : Văn hóa Thông tin, 2014. - 427 tr. : ảnh chân dung ; 27 cm.  

Tóm tắt: Cuốn sách gồm có năm phần, nội dung là các bài viết của một số đồng chí lănh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ và một số nhà khoa học, là tài liệu tuyên truyền đặc biệt quan trọng, có giá trị thực tiễn to lớn, góp phần giáo dục ḷng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, truyền thống cách mạng, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, ư chí xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nâng cao nhận thức về Đảng, Chủ nghĩa Mác – Leenin và tư tưởng Hồ Chí minh; khẳng định vai tṛ lănh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Chỉ thị 31-CT/TW của bộ chính trị.

   Sách hiện có tại thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.

Số ĐKCB: DVV.006702