Sách chuyên đề tháng 1
   Tổng quan t́nh h́nh sinh viên, công tác hội sinh viên Việt Nam và phong trào sinh viên giai đoạn 2009 - 2013. - H. : Thanh niên, 2013. - 351 tr. : Sơ đồ, bảng ; 20 cm. 

   Tóm tắt: Với 315 trang in, cuốn sách phân tích t́nh h́nh thanh niên - sinh viên giai đoạn 2009- 2013 qua các số liệu, kết quả học tập nghiên cứu khoa học, điều kiện học tập, sinh hoạt, đời sống văn hóa tinh thần...Đánh giá công tác giáo dục bồi dưỡng lư tưởng, đạo đức cách mạng, các hoạt động t́nh nguyện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp... Dự báo t́nh h́nh sinh viên công tác hội và phong trào sinh viên. Đề xuất các giải pháp đẩy mạnh công tác hội và phong trào sinh viên.

   Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.

   Số ĐKCB: DVN.028304; MVNX.038673;