Sách chuyên đề tháng 12

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về quân đội nhân dân và việc vận dụng hiện nay. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2012. - 294 tr. ; 20 cm.  

  Tóm tắt: Tŕnh bày những nội dung cơ bản, những nét đặc sắc trong tư tưởng Hồ Chí Minh về Quân đội nhân dân. Phân tích những nhân tố chủ yếu tác động, những vấn đề cơ bản của việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về Quân đội nhân dân vào sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, củng cố quốc pḥng, bảo vệ tổ quốc trong t́nh h́nh mới.

  Số ĐKCB: DVN.027769; MVNX.037909; 

   Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.