Sách chuyên đề tháng 1
 

9.          Bạn là sinh viên! đừng sợ không có việc làm : Bí quyết lựa chọn việc làm đơn giản, hiệu quả nhất dành cho sinh viên và thanh niên / Lê Văn Tư, Trương Hoàng Dương, Lê Tuấn Khanh. - Tái bản sửa chữa, bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 360 tr. : minh họa ; 20 cm.

          Tóm tắt: “Bạn là sinh viên! Đừng sợ không có việc làm” sẽ đưa ra các giải pháp giải quyết t́m việc làm từ tư duy cho đến các lựa chọn. Quyển sách sẽ là động lực, là hành trang, sẽ là kim chỉ nam giúp bạn đọc nhất là bạn đọc sinh viên t́m được hướng đi phù hợp cho bản thân ḿnh trong hành tŕnh t́m việc làm và phát triển sự nghiệp tương lai.

          Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.

          Số ĐKCB: DVN.032802; MVNX.045216