Sách chuyên đề tháng 8
 

9.        Cách mạng tháng Tám 1945 - Thắng lợi vĩ đại đầu tiên của Cách mạng Việt Nam / GS.TS. Trịnh Nhu, TS. Trần Trọng Thơ. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2011. - 371tr. ; 20cm   

          Tóm tắt: Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một trong những trang sử vẻ vang nhất, chói lọi nhất của lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Cuốn sách với 371 trang in, sẽ giúp chúng ta t́m hiểu rơ hơn về nguyên nhân thắng lợi cũng như ư nghĩa lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám, thắng lợi vĩ đại đầu tiên của cách mạng Việt Nam. Là kết quả tổng hợp của nhiều nhân tố chủ quan và khách quan, trong đó có sự vận dụng truyền thống đại đoàn kết của dân tộc trong việc khơi dậy và quy tụ các nguồn lực dân tộc để cứu quốc. Sự lănh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trên con đường đi lên của cách mạng Việt Nam.

    Số ĐKCB: DVN.026176; MVNX.036440; 

    Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.