Sách chuyên đề tháng 8

  70 năm mùa thu cách mạng / Vũ Kim Yến sưu tầm. biên soạn. - H. : Văn hóa Thông tin, 2015. - 199 tr. : h́nh ảnh ; 20 cm. 

  Tóm tắt: Cuốn sách “70 năm mùa thu cách mạng” đă tái hiện một cách sinh động cuộc vận động Cách mạng tháng Tám đầy gian lao, thử thách của nhân dân ta. Cuốn sách sẽ góp phần để những trang vàng truyền thống của lịch sử cách mạng Việt Nam măi măi in sâu vào trong ḷng mỗi con người Việt Nam. Sách sẽ là một tài liệu đáng giá để đọc.

  Số ĐKCB: DVN.029839; LDVN.022832; MVNX.040921;  

  Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.