Sách chuyên đề tháng 12
 

9.          Công tác tư tưởng - văn hóa trong xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam / Đinh Xuân Dũng. - H. : Quân đội nhân dân, 2016. - 603 tr. ; 20 cm.

          Tóm tắt: Công tác tư tưởng – văn hóa trong quân đội là một “binh chủng” đặc biệt đă góp phần trực tiếp xây dựng bản lĩnh chính trị của quân đội, đồng thời nuôi dưỡng, đào tạo và xây dựng các thế hệ những người chiến sĩ cách mạng của Đảng, của dân tộc và của nhân dân được đúc kết trong con người kiểu mẫu của hơn 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành – “Anh Bộ đội Cụ Hồ”.

          Cuốn sách gồm 2 tập:

          Tập 1: Công tác tư tưởng – văn hóa trong xây dựng quân đội về chính trị

          Tập 2: Văn hóa – văn nghệ và đời sống bộ đội.

          Nội dung cuốn sách thể hiện tính khoa học, tính lư luận và tính thực tiễn phong phú, góp phần bổ sung những kinh nghiệm hoạt động của công tác tư tưởng – văn hóa trong quân đội trước yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới.

          Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.

          Số ĐKCB: DVN.031760; LDVN.026657; LDVN.026658;