Sách chuyên đề tháng 2
 

     Đổi mới công tác xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu của các cơ quan Đảng ở Trung ương / Nguyễn Văn Quynh. - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2016. - 395 tr. : biểu đồ ; 20 cm.

  Tóm tắt: Với 390 trang in, cuốn sách tŕnh bày một số vấn đề lư luận, về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu của các cơ quan Đảng ở trung ương; kinh nghiệm thực tiễn; thực trạng, những yêu cầu đặt ra trong t́nh h́nh mới; quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc, và một số giải pháp đổi mới công tác xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu của các cơ quan Đảng ở trung ương có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, tŕnh độ chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện tốt vai tṛ tham mưu xây dựng Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị xă hội trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả.

  Số ĐKCB: DVN.032056;  

  Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.