Sách chuyên đề tháng 11
 

    Những nhà giáo ưu tú trong nền giáo dục Việt Nam / Sưu tầm: Thùy Linh, Việt Trinh. - H. : Lao động Xă hội, 2013. - 420 tr. : ảnh ; 28 cm.

   Tóm tắt: “Những nhà giáo ưu tú trong nền giáo dục Việt Nam” là cuốn sách được Nhà xuất bản Lao động – Xă hội xuất bản nhằm đáp ứng nhu cầu t́m hiểu về thành tích, sự nghiệp, những tấm gương sáng ngời của các nhà giáo có nhiều đóng góp trong các lĩnh vực giáo dục Việt Nam.

    Cuốn sách gồm các phần chủ yếu sau

    Phần thứ nhất: Nhà giáo Việt Nam trước 1945.

    Phần thứ hai: Nhà giáo nhân dân và nhà giáo ưu tú Việt Nam từ 1945 đến nay.

   Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.

   Số ĐKCB: DVV.006007;