Sách chuyên đề tháng 12
 

    Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai tṛ của nhân dân trong sự nghiệp giữ ǵn trật tự, an ninh / Tô Lâm. - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 260tr. ; 20cm.

   Tóm tắt: Cuốn sách được kết cấu gồm ba chương, tập trung đi sâu, làm sáng tỏ những vấn đề lư luận và thực tiễn về cơ sở h́nh thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về vai tṛ của nhân dân trong sự nghiệp giữ ǵn trật tự, an ninh; cũng như tư tưởng Hồ Chí Minh về vai tṛ và phương pháp phát huy vai tṛ của nhân dân trong sự nghiệp giữ ǵn trật tự, an ninh. Qua đó, cuốn sách đă làm nổi bật những giá trị lư luận và thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh về vai tṛ của nhân dân trong sự nghiệp giữ ǵn trật tự, an ninh ở nước ta hiện nay.

   Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.

   Số ĐKCB: DVN.031876;