Sách chuyên đề tháng 12

  Vấn đề tăng cường Quốc pḥng trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng / B.s.: Nguyễn Bá Dương, Nguyễn Đức Độ (ch.b.), Nguyễn Văn Tài..... - H. : Chính trị quốc gia -Sự thật, 2016. - 251 tr. ; 19 cm.

  Tóm tắt: Tŕnh bày cụ thể, hệ thống vấn đề tăng cường quốc pḥng trong văn kiện đại hội XII của Đảng, so sánh điểm mới và phát triển so với thời kỳ trước; định hướng học tập, quan triệt và thực hiện nghị quyết đại hội trong t́nh h́nh mới.

  Số ĐKCB: DVN.032058 

   Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.