Sách chuyên đề tháng 8
 

Cách mạng tháng Tám 1945 - Thắng lợi vĩ đại đầu tiên của Cách mạng Việt Nam / GS.TS. Trịnh Nhu, TS. Trần Trọng Thơ. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2011. - 371tr. ; 20cm  

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách được chia làm 6 chương, trong đó tập trung tŕnh bày sự vận dụng truyền thống đại đoàn kết dân tộc “Cả nước một ḷng, toàn dân đánh giặc” của dân tộc nhằm khơi dậy và quy tụ các nguồn lực dân tộc để cứu nước; việc Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nắm chắc, dự đoán và đánh giá đúng t́nh h́nh thế giới và trong nước, thay đổi chiến lược, xây dựng lực lượng cách mạng… làm chuyển hóa so sánh thế và lực giữa ta và địch, tạo nên sức mạnh tổng hợp áp đảo kẻ thù. Các tác giả cũng đă tổng kết, nêu lên tầm vóc vĩ đại và một số kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám.

Số ĐKCB: DVN.026176   MVNX.036440