Sách chuyên đề tháng 5
 

Những tên gọi, bí danh, bút danh của chủ tịch Hồ Chí Minh. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015. - 167 tr. ; 14 cm.

Tóm tắt: Chủ tịch Hồ Chí Minh – Lănh tụ thiên tài người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, lănh đạo cách mạng Việt Nam đến thắng lợi. Người đă cống hiến trọn cuộc đời ḿnh cho độc lập tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân; phấn đấu hy sinh v́ sự nghiệp giải phóng con người, giải phóng nhân loại, đấu tranh cho ḥa b́nh thế giới và t́nh hữu nghị, hợp tác giữa các dân tộc. Nội dung cuốn sách sẽ giúp cho bạn đọc có thêm tư liệu về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác biết về những bí danh, bút danh mà Bác đă dùng trong quá tŕnh hoạt động  cách mạng của ḿnh.

Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.

Số ĐKCB: DVN.029793 LDVN.022751 LDVN.022752  MVNX.040841 MVNX.040842