Sách chuyên đề tháng 8
 

   Từ cách mạng tháng Tám 1945 đến chiến dịch Hồ Chí Minh 1975 / S.t., biên soạn: Lường Thị Lan. - H. : Văn hóa Thông tin, 2015. - 199 tr. ; 20 cm.. - (70 năm thành lập nước).

   Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu những chủ trương chính sách của Đảng, tinh thần chiến đấu của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ xâm lược, làm sáng tỏ những cống hiến, vai tṛ to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công cuộc đấu tranh cách mạng ở Việt Nam. Bên cạnh đó, tác giả c̣n chọn lọc những câu chuyện đặc sắc liên quan đến quá tŕnh hoạt động cách mạng trong giai đoạn này của Người, thể hiện cuộc đời vô cùng giản dị mà hết sức cao quư, tấm gương đạo đức sáng ngời của Hồ Chủ Tịch, đồng thời mỗi câu chuyện nhỏ lại chứa đựng bài học lớn vô cùng giá trị và mang tính thực tiễn cao đối với các thế hệ người dân Việt Nam chúng ta ngày hôm nay. Với 199 trang in, cuốn sách nêu rơ: Chủ tịch Hồ Chí Minh linh hồn của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bảo vệ nền dộc lập dân tộc (1945-1954) ; Xây dựng chủ nghĩa xă hội chủ nghĩa miền Bắc và đấu tranh chống Mỹ cứu nước ở miền Nam (1954-1975); Như có Bác trong ngày vui đại thắng.

   Số ĐKCB: DVN.029947; LDVN.023000; MVNX.041131;  

   Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.