Sách chuyên đề tháng 5
 

  Chiến dịch Điện Biên Phủ qua một số văn kiện / Đặng Việt Thủy,  - H. : Văn học, 2013. - 308 tr. ; 21 cm. 

  Tóm tắt: 55 ngày đêm diễn biến trên chiến trường Điện Biên Phủ, là đỉnh cao của cuộc đấu trí cuối cùng giữa 2 bộ thống soái của ta và của địch, trong suốt cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, mang đến những thắng lợi có tính quyết định thông qua những văn kiện mang tính lịch sử. Với dung lượng một cuốn sách nhỏ, tác giả đă giới thiệu một số văn kiện mang tính chỉ đạo chiến lược. Đây là những văn kiện quân sự quan trọng do Đại tướng Vơ Nguyên Giáp ban hành trong quá tŕnh chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ.

  Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.

  Số ĐKCB: MVNX.038532;