Sách chuyên đề tháng 10

 Hoa đất Việt. - H. : Phụ nữ, 2015. - 200tr. : h́nh ảnh ; 20cm.

 Tóm tắt: Hoa Đất Việt là cuốn sách tuyển chọn, giới thiệu những tấm gương phụ nữ xuất sắc, điển h́nh từ xưa đến nay, là những "hoa đất Việt" trong cuộc đấu tranh dựng nước, giữ nước và xây dựng đất nước của dân tộc. Những bông Hoa đất việt ấy vừa là niềm tự hào dân tộc, vừa là sự nhắc nhở đối với chúng ta hôm nay và mai sau. Họ sẽ sáng măi ngàn năm cùng dân tộc. Và phụ nữ Việt Nam hôm nay vẫn luôn tiếp bước, góp phần tô thắm thêm truyền thống ngàn đời vẻ vang của Phụ nữ Việt Nam.

 Số ĐKCB: DVN.031467; LDVN.026002; LDVN.026003;  

 Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.