Sách chuyên đề tháng 5
 

       Hồ Chí Minh - Văn hóa soi đường cho quốc dân đi / Bùi Đ́nh Phong. - TP. Hồ Chí Minh :

Nxb. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2016. - 270 tr. ; 20 cm.

    Tóm tắt: Cuốn sách được bố cục thành 3 chương:

    Chương 1: Văn hóa Hồ Chí Minh – Dân tộc và nhân loại

    Chương 2: Văn hóa soi đường cho quốc dân đi

    Chương 3: Dưới ánh sáng văn hóa Hồ Chí Minh                                                                                       

    Chương 4: Thế giới tôn vinh nhà văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh

    Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc  

    Số ĐKCB: DVN.030767 LDVN.024300 LDVN.024301  MVNX.042349 MVNX.042350