Sách chuyên đề tháng 8
 

Tháng Tám mùa thu năm ấy : Hồi kư / Trần Thị Minh Tâm, Ngọc Châu, Lê Tuấn... - H. : Nxb. Hà Nội, 2005. - 331tr. ; 19cm  

Tóm tắt: 15 bài viết trong tập hồi kư đă khắc họa được một bức tranh toàn cảnh kể từ ngày Đảng ta c̣n trứng nước cho tới ngày Tổng khởi nghĩa giành độc lập, giành chính quyền về tay nhân dân, rồi sau đó lại tiếp tục cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược lần thứ hai cho đến ngày Thủ đô hoàn toàn giải phóng.

Hy vọng cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo đáng tin cậy đối với những nhà nghiên cứu cũng như những bạn đọc muốn t́m hiểu về một giai đoạn cách mạng, kháng chiến của Thủ đô ta.

Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Số Số ĐKCB: DVN.026601 MVNX.036456