Sách chuyên đề tháng 8
 

    Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ an ninh, trật tự / B.s.: Nguyễn Đ́nh Tập, Trương Như Vương, Phạm Văn Minh... - H. : Công an nhân dân, 2005. - 243tr. ; 22cm   

    Tóm tắt: Cuốn sách hệ thống những vấn đề cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ an ninh, trật tự; Quan niệm của Hồ Chí Minh về vai tṛ và sức mạnh nhân dân, đại đoàn kết toàn dân tộc, nhân đạo, nhân văn trong bảo vệ an ninh, xây dựng lực lượng công an nhân dân Việt Nam...Sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích trong công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, trau dồi nghiệp vụ cho ngành Công an cũng như cho đông đảo bạn đọc, cán bộ đảng viên đang nghiên cứu, t́m hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh và nhất là các bạn trẻ, thế hệ tương lai của đất nước.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Số     Số ĐKCB: DVV.004053; 

    Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.