Sách chuyên đề tháng 12

  Tư tưởng quốc pḥng Việt Nam. - H. : Quân đội nhân dân, 2014. - 380 tr. ; 20 cm.

  Tóm tắt: Tŕnh bày những quan điểm, đường lối, chính sách của giai cấp, chính đảng, cá nhân đại biểu của dân tộc về tính chất, mục tiêu, sức mạnh, lực lượng, phương thức giữ nước phản ánh đấu tranh bảo vệ Tổ quốc của nhà nước, lực lượng vũ trang và toàn thể dân tộc Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước. Quan niệm và cơ sở h́nh thành, phát triển tư tưởng quốc pḥng Việt Nam; tư tưởng quốc pḥng Việt Nam qua các thời ḱ, từ khi dựng nước đến trước năm 1930 và từ 1930 đến nay; đặc trưng của tư tưởng quốc pḥng Việt Nam; dự báo t́nh h́nh và định hướng phát triển tư tưởng quốc pḥng trong điều kiện mới.

  Số ĐKCB: DVN.028970; LDVN.022218; LDVN.022219;  

   Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.