Sách chuyên đề tháng 8

  Cách mạng tháng Tám 1945 - Thắng lợi vĩ đại đầu tiên của Cách mạng Việt Nam / GS.TS. Trịnh Nhu, TS. Trần Trọng Thơ. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2011. - 371tr. ; 20cm.  

  Tóm tắt: Cuốn sách gồm 6 chương. Nội dung của cuốn sách sẽ giúp bạn đọc thấy rơ  được sự lănh đạo tài t́nh, đúng đắn và sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuốn sách sẽ là một tài liệu quư cho bạn đọc muốn tham khảo cũng như những bạn đọc muốn nghiên cứu sâu hơn về sự lănh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí minh trong cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng tám.

  Số ĐKCB: DVN.026176; MVNX.036440 

 Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.