Sách chuyên đề tháng 10

 Gương sáng phụ nữ giữ ǵn văn hóa Việt / Phan Thị Mỹ Khanh, Phan An Sa, Phan Kế An.... - H. : Phụ nữ, 2014. - 407 tr. : ảnh ; 20 cm.

 Tóm tắt: Quyển sách “Gương sáng phụ nữ giữ ǵn văn hoá Việt” do NXB Phụ nữ ấn hành năm 2014, tập hợp 10 bài viết của nhiều tác giả về những tấm gương phụ nữ tiêu biểu, họ là những người phụ nữ đảm đang, sống nhân ái, nghĩa t́nh, thủy chung và giàu đức hy sinh nhưng cũng rất kiên cường, bất khuất trong kháng chiến đánh đuổi giặc ngoại xâm.

  Số ĐKCB: DVN.030390; LDVN.023718; LDVN.023719;  

   Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.