Sách chuyên đề tháng 7
 

Tài liệu tập huấn cán bộ Công đoàn chủ chốt / Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tuyển chọn. - H. : Lao động, 2016. - 127 tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách viết về nội dung của đợt tập huấn với chủ đề “những kinh nghiệm thực tiễn hoạt động công đoàn và một số nhận thức về nhiệm vụ của công đoàn trong bối cảnh kinh tế thị trường định hướng xă hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” với mục đích trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm trong quá tŕnh hoạt động và lănh đạo tổ chức công đoàn, định hướng phát triển tổ chức công đoàn trong những năm tiếp theo.

Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Số Số ĐKCB: DVN.032163 LDVN.028188 LDVN.028189