Sách chuyên đề tháng 5
 

Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc và danh nhân văn hóa / Đào Phan. - H. : Văn học, 2018. - 1055 tr. ; 20 cm. 

Tóm tắt: Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc và Danh nhân văn hóa là tập hợp gồm ba tác phẩm của tác giả Đào Phan đă được Nhà xuất bản Văn hóa – Thông tin xuất bản trước đây. Đó là: Hồ Chí Minh – Danh nhân văn hóa, xuất bản năm 1991; Đạo khổng trong văn Bác Hồ, xuất bản năm 1996; Suy tưởng trước Ba Đ́nh, xuất bản năm 1998. Tác giả nghiên cứu và viết ba tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh từ rất sớm, với tấm ḷng của một chiến sĩ cộng sản có tri thức, ông đă hoàn thành được những tác phẩm góp phần làm sáng tỏ tư tưởng và văn hóa Hồ Chí Minh.

Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Số Số ĐKCB: DVN.033560 LDVN.031771 LDVN.031772