Sách chuyên đề tháng 8

   Những cội nguồn của cách mạng tháng tám/ Ch.b.: Đinh Xuân Lâm, Nguyễn Văn Khoan. - H. : Thanh niên, 2015. - 299 tr. ; 20 cm.

  Tóm tắt: Cuốn sách được chia làm hai phần. Phần 1: Suy nghĩ về Cách mạng tháng tám là một tập hợp những bài viết có tính chất nghiên cứu và suy nghĩ về một cuộc cách mạng. Phần 2: Một số tư liệu về lịch sử. Cuốn sách sẽ là một tài liệu hữu ích giúp bạn đọc có cái nh́n toàn diện, có hệ thống về quá tŕnh, diễn biến và phát triển của Cách mạng tháng tám.

  Số ĐKCB: DVN.029941; LDVN.022994; MVNX.041119;  

  Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.