Sách chuyên đề tháng 12

 

    Vấn đề tăng cường Quốc pḥng trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng / B.s.: Nguyễn Bá Dương, Nguyễn Đức Độ (ch.b.), Nguyễn Văn Tài..... - H. : Chính trị quốc gia -Sự thật, 2016. - 251 tr. ; 19 cm. 

    Tóm tắt: Cuốn sách tŕnh bày, phân tích một cách cụ thể, có hệ thống vấn đề tăng cường quốc pḥng thể hiện trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng, so sánh những điểm mới và phát triển so với những thời kỳ trước; đồng thời, định hướng cho việc học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về tăng cường quốc pḥng trong t́nh h́nh mới.

    Cuốn sách gồm 3 chương:

    Chương I: Xây dựng, củng cố quốc pḥng qua 30 năm đổi mới và sự cần thiết phải tăng cường quốc pḥng trong t́nh h́nh mới.

    Chương II: Nội dung quan điểm của Đảng về vấn đề tăng cường quốc pḥng trong Văn kiện đại hội XII của Đảng

    Chương III: Định hướng học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng về vấn đề tăng cường quốc pḥng.

    Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.

    Số ĐKCB: DVN.032058;