Sách chuyên đề tháng 4

 

   Lịch sử căn cứ địa cách mạng tỉnh Phú Yên trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược / Nguyễn Duy Luân (ch.b), Nguyễn Văn Thưởng, Lê Xuân Đồng, Nguyễn Văn Viễn. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2013. - 450 tr. ; 21 cm. 

   Tóm tắt: Cuốn sách được xuất bản nhằm tái hiện, tổng kết và đánh giá một cách tương đối đầy đủ, có hệ thống về quá tŕnh, xây dựng, bảo vệ và phát huy vai tṛ của căn cứ địa cách mạng qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ ở Phú Yên dưới sự lănh đạo của Tỉnh ủy Phú Yên, Khu ủy 5, từ đó cung cấp tài liệu phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và giáo dục truyền thống; rút ra những bài học kinh nghiệm, góp phần phục vụ nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc trên địa bàn tỉnh.

   Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.

   Số ĐKCB: DCVN.002172; DCVN.002173; DCVN.002174;