Sách chuyên đề tháng 12

  Một số vấn đề quốc pḥng - an ninh trong sự nghiệp đổi mới. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 207 tr. ; 20 cm. 

  Tóm tắt: Nhằm lư giải những vấn dề về quốc pḥng - an ninh trong sự nghiệp đổi mới, cuốn sách đi sâu làm rơ những luận điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin về các vấn đề liên quan đến quốc pḥng, an ninh. Nêu rơ tính tất yếu phải đổi mới quốc pḥng - an ninh trong thời kỳ đổi mới toàn diện đất nước hiện nay.

  Số ĐKCB: DVN.027685; LDVN.020597; LDVN.020598;  

   Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.