Sách chuyên đề tháng 9

 

    Chủ tịch Hồ Chí Minh - từ Tuyên ngôn độc lập đến Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. - H. : Quân đội nhân dân, 2006. - 333tr. ; 20cm.

    Tóm tắt: Nội dung cuốn sách là tập hợp có chọn lọc những văn kiện, bài nói của Bác Hồ xoay quanh chủ đề cũng cố chính quyền cách mạng, chuẩn bị kháng chiến chống thực dân Pháp, có tŕnh bày khái quát những diễn biến chính của đất nước từ ngày 2 tháng 9 năm 1945 đến cuối năm 1946, và một số tập hồi ức của những người học tṛ - những cộng sự viết về Bác của chúng ta trong thời điểm lịch sử đặc biệt đó. Những hoạt động của Bác trong thời gian này vô cùng phong phú, sống động, theo đó Người cũng để lại cho kho tàng lư luận, kinh nghiệm lănh đạo, chỉ đạo cách mạng của Đảng rất nhiều điều quư giá.

    Số ĐKCB: DVN.016992; LDVN.009799; LDVN.009800;  

    Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.