Sách chuyên đề tháng 7

 

Hướng dẫn nghiệp vụ công tác Công đoàn cơ sở / Dương Văn Sao. - H. : Lao động, 2015. - 251 tr. ; 19 cm.

Tóm tắt: Để góp phần nâng cao tŕnh độ, năng lực cán bộ công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu phong trào công nhân, hoạt động công đoàn trong giai đoạn mới, Nhà xuất bản Lao động xuất bản cuốn sách “Hướng dẫn nghiệp vụ công tác công đoàn cơ sở” do PGS.TS. Dương Văn Sao biên soạn. Cuốn sách được tŕnh bày tương đối chi tiết, sát thực tế những vấn đề về tổ chức, nội dung, phương pháp hoạt động của cán bộ công đoàn từ cấp tổ đến công đoàn cơ sở và nội dung, phương pháp hoạt động của một số ban của công đoàn cơ sở. Đây là cuốn sách rất bổ ích, thiết thực đối với cán bộ công đoàn cơ sở.

Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.

Số ĐKCB: DVN.031121 LDVN.025161 LDVN.025162