Sách chuyên đề tháng 4

 

    Về đại thắng mùa xuân năm 1975 qua tài liệu của chính quyền Sài G̣n : Sách tham khảo. - H. : Chính trị quốc gia, 2010. - 356tr. : bản đồ ; 24cm.

    Tóm tắt: Cuốn sách được tuyển chọn trên cơ sở tập hợp những tài liệu của chính quyền Sài G̣n thu thập, ghi chép về những sự kiện lịch sử diễn ra trong giai đoạn từ khi Hiệp định Paris năm 1973 được kư kết đến kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Những tư liệu mà chính quyền Sài G̣n và các nguồn báo chí phía bên kia để lại, phản ánh về biên niên sự kiện, nguyên nhân thất bại và những thương vong, tổn thất của họ để lại kể từ sau khi Mỹ rút quân  khỏi miền Nam, đặc biệt là trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975. Nội dung cuốn sách gồm ba chương: Chính quyền Sài G̣n với hiệp định Pari năm 1973; Từ thất thủ Phước Long đến pḥng tuyến Phan Rang; Từ cửa tử Xuân Lộc đến sự sụp đổ hoàn toàn của chính quyền Sài G̣n, cuốn sách sẽ giúp bạn đọc có được thêm tư liệu theo hướng tiếp cận khác, qua đó càng hiểu thêm về ư nghĩa vĩ đại của Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

    Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.

    Số ĐKCB: DVV.004844; LDVV.001741; LDVV.001819;