Sách chuyên đề tháng 5

      

     Hồ Chí Minh - Con người của sự sống / Mạch Quang Thắng. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2014. - 512 tr. ; 24 cm.

    Tóm tắt: Cuốn sách Hồ Chí Minh – con người của sự sống là một trong những kết quả của cả quá tŕnh nghiên cứu dày công của tác giả đối với nhân vật lịch sử Hồ Chí Minh, phản ánh một phần diện mạo của Bác trong lịch sử hiện đại Việt Nam và thế giới.

Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.

    Số ĐKCB: DVV.006647 LDVV.003292 LDVV.003293  MVVX.007791 MVVX.007792