Sách chuyên đề tháng 12

     Một số danh nhân văn hóa quân sự Việt Nam tiêu biểu / Dương Xuân Đống. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 388 tr. ; 20 cm.
    Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu một số danh nhân văn hóa quân sự Việt Nam từ thời Bắc thuộc đến nay như: Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Quốc Tuấn, Hồ Chí Minh, Vơ Nguyên Giáp... Họ là những người yêu nước có công lao đóng góp cả về mặt phương pháp tư duy và phương pháp hành động quân sự. Họ là những anh hùng, hào kiệt, những nhà chỉ huy quân sự thao lược tài năng, trở thành tấm gương sáng để các thế hệ học tập noi theo.

    Tự hào và trân trọng các danh nhân, chúng ta cần phải ra sức khai thác và phát huy tối đa những di sản tinh thần vô cùng quư giá để phục vụ cho sự nghiệp chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập dân tộc lâu dài của Tổ quốc. Cuốn sách là tài liệu góp phần phổ biến và giáo dục truyền thống giữ nước của tổ tiên, tôn vinh các anh hùng dân tộc.

    Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.

    Số ĐKCB: DVN.032937; MVNX.045437; MVNX.045438;