Sách chuyên đề tháng 2

      

        Hồ Đắc Di nhà y học - triết nhân/Trần Thông Côn, Hoàng Ngọc Bảo, Nguyễn Vượng...; S.t., b.s.: Nguyễn Đức Hinh (ch.b.).... - H. :Chính trị Quốc gia, 2014. - 523 tr. : 41 tr. ảnh ; 24 cm.    

    Tóm tắt:  Giới thiệu tiểu sử, sự nghiệp và những bài viết của bạn bè, đồng nghiệp về Giáo sư Hồ Đắc Di. Các công tŕnh nghiên cứu, bài viết của ông về y học, khoa học, giảng dạy, nghiên cứu...

    Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.

    Số ĐKCB: DVV.006220;