Sách chuyên đề tháng 7

     Trích dẫn các quy định pháp luật về chế độ, chính sách đối với thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng. - H. : Văn pḥng Quốc hội xuất bản, 2002. - 459tr. ; 24cm.   
    Tóm tắt: Cuốn sách là một hệ thống các văn bản pháp luật có liên quan đến chế độ chính sách đối với thương binh, liệt sĩ, gia đ́nh liệt sĩ, anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang, bà mẹ Việt Nam anh hùng…Cuốn sách sẽ là nguồn tư liệu hữu ích giúp bạn đọc dễ dàng t́m hiểu, nghiên cứu các chế độ, chính sách đối với thương binh, liệt sĩ.

    Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.

    Số ĐKCB: DVV.003658;