Sách chuyên đề tháng 5

    

     Hồ Chí Minh - nhân văn và phát triển / Nguyễn Đài Trang. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2013. - 396 tr. : h́nh ảnh ; 20 cm.

    Tóm tắt: Nội dung cuốn sách sẽ giúp chúng ta hiểu rơ hơn về tư tường, nhân cách, đạo đức và triết lư Hồ Chí Minh đă và đang cống hiến cho sự phát triển của Việt Nam và thế giới. Cuốn sách đă chứa đựng các điểm quư báu như vậy về tư tưởng và những lời tuyên bố của Hồ Chí Minh.

Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.

    Số ĐKCB: DVN.028048