Sách chuyên đề tháng 8

  Cách mạng tháng tám - những giờ phút lịch sử / Ch.b.: Đinh Xuân Lâm, Nguyễn Văn Khoan. - H. : Thanh niên, 2015. - 299 tr. ; 20 cm.

  Tóm tắt: Cuốn sách được chia làm hai phần:

 Phần 1: Hà Nội- những cơ sở h́nh thành và diễn biến của cuộc Tổng khởi nghĩa tháng tám.

 Phần 2: Hồi kư và nhân chứng gồm các bài viết của những người trực tiếp tham gia hoạt động trong các phong trào của cuộc Cách mạng tháng tám. Cuốn sách sẽ là một tư liệu hữu ích cho bạn đọc.

  Số ĐKCB: DVN.029934; LDVN.022987; MVNX.041105;  

  Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.