Sách chuyên đề tháng 8

Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng ḥa : Sách tham khảo / Đặng Việt Thủy, Đặng Thành Trung. - Tái bản có sửa chữa bổ sung. - H. : Quân đội nhân dân, 2015. - 241 tr. ; 20 cm.. - (70 năm thành lập nước) 

Tóm tắt: Cuốn sách được tuyển chọn từ nhiều nguồn tư liệu đă xuất bản, tŕnh bày khái quát một cách khá đầy đủ theo tŕnh tự thời gian những sự kiện lịch sử trọng đại tiến tới Tổng khởi nghĩa, Cách mạng tháng Tám 1945. Cuốn sách cung cấp tư liệu ngắn gọn và bổ ích đối với bạn đọc khi t́m hiểu về cách mạng Việt Nam giai đoạn này.

Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.

Số ĐKCB: DVN.029946 LDVN.022999  MVNX.041129  MVNX.041130