Sách chuyên đề tháng 9

    Hồ Chí Minh - Từ Pác Bó đến Ba Đ́nh / Đỗ Hoàng Linh. - H. : Chính trị Quốc gia, 2009. - 295 tr. ; 20 cm.
    Tóm tắt: Nội dung cuốn sách ghi lại những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn 1941-1945. Bên cạnh những sự kiện được tŕnh bày theo Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, cuốn sách c̣n giới thiệu với bạn đọc các trích đoạn hồi kư của một số đồng chí lănh đạo cấp cao, lănh đạo cách mạng đă được sống và hoạt động bên cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn này. Qua 295 trang sách, gồm nhiều trang hồi kư xúc động, chúng ta có thể h́nh dung một cách rơ nét hơn một thời kỳ hoạt động sôi nổi với nhiều gian nan, thử thách của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những đóng góp to lớn của Người. Những trang cuối cuốn sách là sự kiện 14 giờ ngày 2-9-1945, trong cuộc mít tinh tại vườn hoa Ba Đ́nh, Hà Nội, trước hàng chục vạn đồng bào Thủ đô, trên diễn đàn cao và trang nghiêm, Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng ḥa.

    Số ĐKCB: DVN.029281;

    Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.