Sách chuyên đề tháng 12

  Quan điểm Đại hội XII của Đảng về xây dựng Quân đội, củng cố quốc pḥng, bảo vệ tổ quốc trong t́nh h́nh mới / Nguyễn Bá Dương. - H. : Quân đội nhân dân, 2016. - 239 tr. ; 20 cm.  

  Tóm tắt: Cuốn sách này tập trung phân tích, làm rơ quan điểm Đại hội XII của Đảng về tác động của t́nh h́nh thế giới, khu vực và trong nước đến nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc pḥng, bảo vệ Tổ quốc; tŕnh bày hệ thống quan điểm, sự phát triển tư duy lư luận của Đảng ta trong Văn kiện Đại hội XII về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng quân đội, củng cố quốc pḥng, bảo vệ Tổ quốc trong t́nh h́nh hiện nay.

  Số ĐKCB: DVN.031765; LDVN.026635; LDVN.026636;  

   Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.