Sách chuyên đề tháng 11

     Hồ Chí Minh về giáo dục / GS.TS. Phan Ngọc Liên biên soạn. - H. : Từ điển bách khoa, 2007. - 671tr. ; 24cm.
    Tóm tắt: Cuốn sách “Hồ Chí Minh về giáo dục” của tác giả Phan Ngọc Liên đă sưu tầm hầu hết các bài nói, bài viết, đoạn trích tác phẩm về giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sắp xếp theo các chủ đề: Giáo dục với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc; Giáo dục với công cuộc xây dựng đất nước; Những quan điểm chung về giáo dục; Những vấn đề nội dung và phương pháp giáo dục là để tạo thuận lợi cho việc tra cứu, t́m hiểu các vấn đề có liên quan cho bạn đọc quan tâm tới giáo dục. Phần “ Học tập và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục” nêu lên những nhận thức sâu sắc của các đồng chí lănh đạo Đảng, Nhà nước và các nhà nghiên cứu, quản lí giáo dục, thể hiện tư tưởng Hồ Chí Minh đă đi vào cuộc sống, phát huy tác dụng.

    Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.

    Số ĐKCB: DVV.003170