Sách chuyên đề tháng 8
 

Các cuộc khởi nghĩa do Đảng cộng sản Việt Nam lănh đạo (1930 - 1945) / Trần Nhu. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 314 tr. ; 20 cm.. - (70 năm thành lập nước) 

Tóm tắt: Sách giới thiệu với bạn đọc diễn biến các cuộc khởi nghĩa, từ cuộc khởi nghĩa Châu Văn Liêm đến Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945. Những cuộc khởi nghĩa này là những cuộc tập dượt cần thiết tất yếu nhằm chuẩn bị lực lượng, tích lũy kinh nghiệm quư báu cho cuộc tổng công kích cuối cùng thành công trọn vẹn: Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945.

Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.

Số ĐKCB: DVN.029948 LDVN.023001 MVNX.041133 MVNX.041134