Sách chuyên đề tháng 12
 

     Một số vấn đề về bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới : Sách tham khảo / Nguyễn Vĩnh Thắng. - Xuất bản lần thứ 2, có chỉnh sửa. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2018. - 198 tr. ; 20 cm.. - (Tủ sách Xă, phường, thị trấn).

    Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp một số bài viết của thiếu tướng Nguyễn Vĩnh Thắng trong những năm gần đây về bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xă hội chủ nghĩa, về xây dựng nền quốc pḥng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, Quân đội nhân dân trong thời kỳ mới, trong đó một số vấn đề đă được sử dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong hoạt động lư luận của tác giả và đă có chỉnh sửa, cập nhật thông tin mới.

    Hy vọng cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quán triệt và thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đảng về bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xă hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

    Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.

    Số ĐKCB: DVN.034039;