Sách chuyên đề tháng 8
 

  Cách mạng tháng tám - cuộc đổi đời của dân tộc - H. : Quân đội nhân dân, 2010. - 331tr. ; 20cm.  

  Tóm tắt: Cuốn sách là một tập hợp một số văn kiện chỉ đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, những trang hồi ức của những cán bộ cách mạng lăo thành đă từng tham gia Tổng khởi nghĩa cách mạng tháng tám và một số bài viết, công tŕnh nghiên cứu về Cách mạng tháng tám. Sách là một tài liệu có giá trị giúp bạn đọc có cái nh́n tổng thể về Cách mạng tháng tám.

   Số ĐKCB: DVN.025416; LDVN.016242; LDVN.016243;  

   Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.