Sách chuyên đề tháng 5
 

    Điện Biên Phủ - Những kư ức hào hùng / Thép Mới, Nguyễn Đ́nh Thi, Chính Yên.... - H. : Hồng Đức, 2017. - 194 tr. ; 20 cm.

    Tóm tắt: Nội dung cuốn sách kể về kư ức hào hùng của Điện Biên Phủ. Nói đến Việt Nam ngày nay, bạn nước ngoài nghĩ ngay đến tên Hồ Chí Minh. Sau tên quư yêu của lănh tụ ta, c̣n có một danh từ Việt Nam nữa mà người ở khắp thế giới vào nữa thế kỷ XX này khá thuộc. Đối với đồng chí, anh em thân và bạn xa gần, danh từ đó bát ngát một niềm tự hào chung. Nó vang lên như kèn sung trận, hát măi ngợi chào tự do, sáng như cả một rừng hoa ban và thơm măi như lúa đồng quê, như cốm mới như đời đời máu của chúng ta. Đối với kẻ thù  tên đó vẫn làm choáng óc và nghe bi ai như một hồi chuông nguyện báo giờ gần đất xa trời. Danh từ Việt Nam đó là ba từ Điện Biên Phủ.

Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.

    Số ĐKCB: LDVN.028834 LDVN.028835 LDVN.028836