Sách chuyên đề tháng 8
 

     Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân - Giá trị lư luận và thực tiễn / Biên soạn: Tô Lâm (ch.b.), Nguyễn Cao Sơn, Nguyễn Việt Hùng. - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2016. - 266 tr. ; 20 cm.

    Tóm tắt: Nội dung cuốn sách nêu bật sự cần thiết phải nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân; phân tích, làm sáng tỏ tư tưởng Hồ Chí Minh về vai tṛ lănh đạo của Đảng, Nhà nước đối với Công an nhân dân; vai tṛ, chức năng, nhiệm vụ của Công an nhân dân; sự cần thiết phải giữ vững bản chất giai cấp, quét sạch chủ nghĩa cá nhân trong Công an nhân dân; về tăng cường sự đoàn kết, phối hợp, hiệp đồng chiến đấu giữa Công an nhân dân với Quân đội nhân dân, các cấp, các ngành và dựa và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ ǵn trật tự, an toàn xă hội. Sách gồm hai phần: Sự cần thiết phải nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân; Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân và sự vận dụng trong công tác bảo vệ an ninh trật tự ở nước ta hiện nay.

    Số ĐKCB: DVN.031548; MVNX.043696; MVNX.043697;  

    Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.