Sách chuyên đề tháng 5

 

    Bác Hồ - Người thầy vĩ đại của nền ngoại giao cách mạng Việt Nam / Hồ Chí Minh, Nguyễn Dy Niên, Nguyễn Mạnh Cầm... ; B.s.: Thanh Cao, Nguyễn Đức Gia. - H. : Thanh niên, 2014. - 499 tr. ; 20 cm.

    Tóm tắt: Giới thiệu cuốn sách này gồm có 3 phần:

    Phần I: Nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh – tập hợp những bài viết, phát biểu diễn văn, điện gửi, thư ngỏ, một số văn bản kư kết.

    Phần II: Hoạt động ngoại giao theo tư tưởng Hồ Chí Minh – giới thiệu chọn lọc với bạn đọc những bài viết của những người làm công tác đối ngoại, các giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh để thấy rơ tầm vóc nhà ngoại giao lỗi lạc.

    Phần III: Những kỹ niệm không thể nào quên – Là những ḍng hồi ức chân thực cảm động các đồng chí từng có năm tháng không thể nào quên được công tác, làm việc tiếp xúc tṛ chuyện với Hồ Chủ tịch.

    Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.

Số ĐKCB: DVN.029587 LDVN.022451 LDVN.022452  LDVN.022453 MVNX.040453 MVNX.040454