Sách chuyên đề tháng 11
 

     Bác Hồ với sự nghiệp trồng người / B.s.: Trần Sâm, Cảnh Nguyên, Đào Tam Tỉnh. - H. : Dân trí, 2010. - 335tr. ; 19cm.

    Tóm tắt: Những mẩu chuyện “Bác Hồ với sự nghiệp trồng người” là một di sản vô cùng quư báu của dân tộc ta. Di sản ấy gắn với tư tưởng, đạo đức, tác phong trong sáng tuyệt vời của cả cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tập sách “Bác Hồ với sự nghiệp trồng người” gồm hơn 100 câu chuyện trong hàng ngh́n hồi ức, hồi kư, chuyện kể của những người từng được sống làm việc với Bác và từng được gặp Bác.

    Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.

    Số ĐKCB: DVN.025490; MVNX.034953; MVNX.034954;