Sách chuyên đề tháng 12

  Công tác tư tưởng - văn hóa trong xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam / Đinh Xuân Dũng. - H. : Quân đội nhân dân, 2016. - 603 tr. ; 20 cm.

  Tóm tắt: Nội dung cuốn sách là kết quả của các công tŕnh khoa học, các bài viết của tác giả gắn liền với quá tŕnh hoạt động thực tiễn những năm tháng gắn bó với công tác tư tưởng – văn hóa trong quân đội. Cuốn sách thể hiện tính khoa học, tính lư luận và tính thực tiễn phong phú, góp phần bổ sung những kinh nghiệm hoạt động của công tác tư tưởng – văn hóa trong quân đội , xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới.

  Số ĐKCB: DVN.031760; LDVN.026657; LDVN.026658;  

   Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.