Sách chuyên đề tháng 7
 

     Đối thoại trong doanh nghiệp và vai tṛ của công đoàn : Sách chuyên khảo / Nguyễn Anh Tuấn. - H. : Lao động, 2015. - 212 tr. ; 20 cm.

    Tóm tắt: Nhằm hiện thực hóa các vai tṛ của tổ chức công đoàn, góp phần bảo đảm việc thực hiện quy chế của cơ sở, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đă triển khai nghiên cứu vấn đề đối thoại tại nơi làm việc để đảm bảo hài ḥa lợi ích giữa các bên. Cuốn sách “Đối thoại trong doanh nghiệp và vai tṛ của công đoàn” là kết quả của quá tŕnh nghiên cứu về vấn đề này. Cuốn sách đă cung cấp quy tŕnh, điều kiện và một số giải pháp để nâng cao năng lực cho các bên tham gia đối thoại, thúc đẩy quan hệ lao động trong doanh nghiệp ngày càng hài ḥa, ổn định và tiến bộ trong bối cảnh nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay. Đây là tài liệu bổ ích cho các nhà quản lư lao động, cán bộ công đoàn và những ai quan tâm về chủ đề đối thoại tại nơi làm việc

Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.

    Số ĐKCB: DVN.031123 LDVN.025171 LDVN.025172