Sách chuyên đề tháng 2
 

     Đảng Cộng sản Việt Nam 85 năm xây dựng và phát triển / Sưu tầm, biên soạn: Vũ Ngọc Thiên Ngân, Trương Văn Tài. - H. : Văn hóa Thông tin, 2014. - 427 tr. : ảnh chân dung ; 27 cm.

  Tóm tắt: Đảng Cộng sản Việt Nam do chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Với 426 trang in, cuốn sách được xuất bản nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930- 03/02/2015) gồm các nội dung: Đảng kỳ và một số h́nh ảnh đáng nhớ của Đảng Cộng Sản Việt Nam quang vinh; Đảng ra đời và lănh đạo cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân thắng lợi vẻ vang; Đảng lănh đạo cách mạng xă hội chủ nghĩa và tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xă hội công bằng, văn minh; Tiếp tục nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng trong tiến tŕnh xây dựng chủ nghĩa xă hội ở Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xă hội.

  Số ĐKCB: DVV.006702;  

  Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.