Sách chuyên đề tháng 1
 

   Lịch sử phong trào học sinh, sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam (1925 - 2013) / B.s.: Văn Tùng, Phạm Bá Khoa (ch.b.), Hoàng Anh.... - H. : Thanh niên, 2013. - 711 tr. : ảnh ; 22 cm.      

   Tóm tắt: Qua các thời kỳ cách mạng khác nhau, được sự quan tâm giáo dục, bồi dưỡng của Đảng, Bác Hồ, Nhà nước và toàn xă hội, trong phong trào sinh viên, học sinh đă xuất hiện biết bao tấm gương học tập, nghiên cứu, sáng tạo và chiến đấu, hy sinh sáng ngời lư tưởng Độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xă hội. Cuốn sách được biên soạn nhằm góp phần giúp bạn đọc, đặc biệt là thanh niên học sinh, sinh viên, hội viên Hội Sinh viên Việt Nam t́m hiểu về truyền thống anh dũng của phong trào học sinh, sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam trong dịp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần thứ IX.

   Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc. 

   Số ĐKCB: DVV.006144; MVVX.007160;