Sách chuyên đề tháng 4
 

  Quân dân Phú Yên góp phần quyết định đánh bại cuộc hành quân átlăng của thực dân Pháp trong Đông Xuân 1953-1954 : Lưu hành nội bộ / Biên soạn: Đào Tứ Xuyên, Đại tá Nguyễn Văn Thành, Lê Xuân Đồng,... - H. : Quân đội nhân dân, 2009. - 246tr. : h́nh ảnh ; 20cm.

  Tóm tắt: Đánh bại cuộc hành quân ÁtLăng là thắng lợi có ý nghĩa hết sức to lớn và quan trọng của quân và dân Phú Yên trong 9 năm kháng chiến chống thực dân pháp. Thắng lợi chung của quân dân và Liên khu 5 nói riêng, quân dân cả nước nói chung trong chiến dịch Điện Biên Phủ.Cuốn sách “Quân dân Phú Yên góp phần quyết định đánh bại cuộc hành quân ÁtLăng của thực dân Pháp trong Đông Xuân 1953- 1954” được biên soạn từ gần 50 bản tham luận tại hai cuộc hội thảo khoa học về chiến thắng ÁtLăng. Cuốn sách là công trình khoa học trình bày tương đối đầy đủ, chi tiết và chính xác về chiến thắng Át lăng - một trong những chiến công đặc biệt xuất sắc của Đảng bộ và quân dân Phú Yên.

   Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc. 

   Số ĐKCB: DCVN.001930; DCVN.001931; DCVN.001932;