Sách chuyên đề tháng 8
 

  Cẩm nang công tác quản lư hành chính về trật tự xă hội công an phường, xă. - H. : Công an nhân dân, 2006. - 551tr. ; 20cm    

   Tóm tắt: Lực lượng công an cơ sở luôn luôn là một bộ phận quan trọng, thiết yếu của lực lượng công an, thường xuyên tiếp xúc với mọi tầng lớp xă hội. Với nội dung mang tính hướng dẫn, khái quát về các mặt công tác công khai của lực lượng công an phường xă, cuốn sách sẽ trang bị, bổ sung cho lực lượng công an  phường – xă những kiến thức cơ bản phục vụ công tác hàng ngày. Mặt khác để người dân hiểu và giúp đỡ lực lượng công an hoàn thành nhiệm vụ được giao, để bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xă hội chủ nghĩa, bảo vệ an nhinh chính trị, an ninh kinh tế, văn hóa- tư tưởng và an ninh xă hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị của đất nước, ngăn chặn, đẩy lùi và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

    Số ĐKCB: DVN.017926; MVNX.022325;  

    Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.