Sách chuyên đề tháng 8

  Cách mạng tháng Tám 1945 với sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển / Phạm Hồng Chương, Trần Minh Trưởng, Vũ Quang Hiển.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 806tr. ; 24cm. 

  Tóm tắt: Cuốn sách được chia làm hai phần với trên 600 bài viết của  các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lư luận, giảng viên….Sẽ mang đến một cái nh́n rơ nét cho bạn đọc về những bài học lớn từ Cách mạng tháng Tám đối với công cuộc đổi mới đất nước và đưa đất nước vững bước tiến vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đất nước.

   Số ĐKCB: DVV.007462 

   Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.