Sách chuyên đề tháng 2
 

Giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên theo đạo đức cách mạng, phong cách tư duy khoa học Hồ Chí Minh = Những bài viết và nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, phong cách tư duy khoa học của cán bộ, đảng viên Các đồng chí lănh đạo đảng, nhà nước bàn về đạo đức cách mạng, phong cách tư duy khoa học Hồ Chí Minh Các nhà khoa học nghiên cứu về đạo đức cách mạng, phong cách tư duy Hồ Chí Minh. - H. : Khoa học xă hội, 2005. - 579tr. ; 27cm  

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách giới thiệu những bài viết và nói chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lănh đạo Đảng, nhà nước-cán bộ khoa học nghiên cứu về đạo đức cách mạng, phong cách tư duy khoa học của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sách gồm có 3 phần:

     Phần I: Những bài viết và nói chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, phong cách tư duy khoa học của cán bộ, đảng viên.

     Phần II: Các động chí lănh đạo Đảng, Nhà nước bàn về đạo đức cách mạng, phong cách tư duy khoa học của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

     Phần III: Các nhà khoa học nghiên cứu về đạo đức cách mạng, phong cách tư duy khoa học của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.

Số ĐKCB: DVV.002582