Sách chuyên đề tháng 10

 Nữ chúa Việt Nam trong lịch sử. - H. : Thanh niên, 2011. - 343tr ; 20cm.

 Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc có thêm những tư liệu về cuộc đời sự nghiệp của các nhân vật nữ nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam nhằm giúp bạn đọc hiểu thêm về vai tṛ của các nhân vật nữ trong lịch sử, các nhân vật nữ được lịch sử nh́n nhận, đánh giá như thế nào! Ngoài ra tác giả cũng đă sử dụng một số truyền thuyết dân gian, thần tích, thần phả c̣n lưu truyền ở các địa phương để bổ sung những mảng c̣n thiếu trong chính sử, đặc biệt là thời đại dựng nước và thời Hai Bà Trưng.

 Số ĐKCB: DVV.007483  

 Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.