Sách chuyên đề tháng 4
 

Đại thắng mùa xuân 1975 - Sức mạnh của cộng đồng các dân tộc Việt Nam / S.t., b.s.: Giàng Seo Phử (ch.b.), Vũ Hữu Hoạt, Lê Sơn Hải.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2015. - 626tr. : 16 tr. ảnh ; 24cm.

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách gồm ba phần:

-           Phần thứ nhất: Một số văn kiện của Đảng chỉ đạo Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975.

-             Phần thứ hai: Sức mạnh đoàn kết của các dân tộc Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

-             Phần thứ ba: Những tấm gương người dân tộc thiểu số tiêu biểu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Cuốn sách giúp cho bạn đọc có thêm tư liệu để t́m hiểu một cách có hệ thống, toàn diện hơn về tầm vóc lớn lao, ư nghĩa sâu sắc của các dân tộc Việt Nam đă đoàn kết, đóng góp không nhỏ trong Đại thắng mùa Xuân 1975.

 Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.

Số ĐKCB: DVV.006800