Sách chuyên đề tháng 5

Điện Biên Phủ - Chiến thắng của sức mạnh đoàn kết / Nhiều tác giả. - H. : Hồng Đức, 2017. - 194 tr. ; 20 cm. 

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách gồm có 194 trang in tập hợp bài viết của nhiều tác giả được xuất bản năm 2017. Tập hợp một số bài viết về tầm vóc và giá trị lịch sử của chiến dịch Điện Biên Phủ, quy tụ sức mạnh tiềm tàng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, chuyển hoá thành sức mạnh trong thực tiễn chiến đấu, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ vĩ đại

Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.

Số ĐKCB: LDVN.028814 LDVN.028815 LDVN.028816