Sách chuyên đề tháng 8

Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Hà Nội / Biên soạn: PGs.Ts. Nguyễn Đ́nh Lê (ch.b.), Ths. Lê Đ́nh Hùng, Ths. Trương Thị Bích Hạnh.... - H. : Nxb. Hà Nội, 2010. - 295tr. : minh họa ; 24cm.  

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách gồm 4 chương:

Chương 1: Khái quát về phong trào cách mạng Hà Nội trước năm 1939

Chương 2: Phong trào đấu tranh cách mạng từ cuối 1939 đến đầu 1945

Chương 3: Từ cao trào kháng Nhật đến tổng khởi nghĩa, xây dựng chính quyền nhân dân.

Chương 4: Nguyên nhân thắng lợi, ư nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám ở Hà Nội.

Hy vọng cuốn sách sẽ góp phần vào việc giáo dục lịch sử, truyền thống anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ và nhân dân, đồng thời cung cấp một công tŕnh nghiên cứu có giá trị tương đối toàn diện và có tính hệ thống cho tất cả những ai quan tâm đến lịch sử Việt Nam.

Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.

Số ĐKCB: DVV.005334