Sách chuyên đề tháng 12

  100+ gương mặt anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam / B.s.:Nguyễn Thái Anh (ch.b), Hà Tiến Thăng. - H. : Thanh niên, 2014. - 391 tr. : ảnh ; 19 cm.. - (Những người con ưu tú nước Việt) 

  Tóm tắt: Cuốn sách nhằm tôn vinh những người con ưu tú, gan dạ, quả cảm đă hy sinh tuổi thanh xuân, máu xương, tính mạng của ḿnh cho nền độc lập tự do ngày hôm nay của dân tộc Việt Nam.

  Số ĐKCB: DVN.028782; MVNX.039342; 

   Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.