Sách chuyên đề tháng 5

       Lời Bác dạy / Trần Đương tuyển chọn. - H. : Phụ Nữ, 2014. - 303 tr. ; 20 cm.

      Tóm tắt: Cuốn sách “Lời Bác dạy” của tác giả Trần Dương gồm 303 trang do nhà xuất bản Phụ nữ biên soạn. Nội dung tài liệu vô cùng phong phú và có ư nghĩa thiết thực cho nhân dân ta, các bài viết trong tập sách được trích từ lược các báo mỗi bài viết là một chủ đề khác nhau như: Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết; Không có giáo dục, không có cán bộ th́ cũng không nói ǵ đến kinh tế - văn hóa; Thầy thuốc như mẹ hiền; Tuyên truyền là đem một việc ǵ nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm;… Bác đă đi xa nhưng lời dạy của Bác vẫn c̣n nguyên giá trị, tấm gương của Bác vẫn luôn luôn dẫn dắt mọi người Việt Nam.

     Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.

     Số ĐKCB: DVN.030388 LDVN.023712 LDVN.023713  LDVN.023714 MVNX.041932 MVNX.041933