Sách chuyên đề tháng 1

     Chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh với việc xây dựng nhân cách sinh viên Việt Nam hiện nay / Lương Gia Ban, Hoàng Trang. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014. - 316 tr. ; 20 cm

    Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc cơ sở của sự h́nh thành và những nội dung căn bản của Chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh, giá trị lâu dài của chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh. Sách cũng đề cập tầm quan trọng, những thuận lợi, khó khăn trong giáo dục chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh, đề xuất những phương hướng và giải pháp cơ bản nhằm xây dựng nhân cách mới cho sinh viên Việt Nam hôm nay. Sách là tài liệu nghiên cứu và học tập hiệu quả dành cho sinh viên và giảng viên.

    Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.

    Số ĐKCB: DVN.029441; MVNX.040276; MVNX.040277;