Sách chuyên đề tháng 9

    Đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng những ngày đầu thành lập. - H. : Quân đội nhân dân, 2010. - 226tr. ; 20cm.

    Tóm tắt: Tháng 8 năm 1945, dưới sự lănh đạo của Đảng, nhân dân ta đă đứng lên tiến hành Tổng khởi nghĩa, giành chính quyền trong cả nước. Đó là điều kiện thuận lợi, căn bản nhất để bảo vệ thành quả cách mạng và xây dựng xă hội mới. Nội dung cuốn sách gồm có 2 phần: Phần thứ nhất là đường lối sách lược đấu tranh của Đảng ta để bảo vệ chính quyền cách mạng ngày đầu thành lập. Phần thứ hai là những trận đánh bảo vệ chính quyền cách mạng ngày đầu thành lập. Nội dung cuốn sách sẽ giúp cho bạn đọc hiểu sâu sắc hơn về lịch sử vẻ vang của quân và nhân dân ta.

    Số ĐKCB: DVN.025411; LDVN.016217; LDVN.016218;       

    Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.