Sách chuyên đề tháng 8

    Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng ḥa : Sách tham khảo / Đặng Việt Thủy, Đặng Thành Trung. - Tái bản có sửa chữa bổ sung. - H. : Quân đội nhân dân, 2015. - 241 tr. ; 20 cm.. - (70 năm thành lập nước).

    Tóm tắt: Cuốn sách viết về thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, là một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Bằng cuộc Cách mạng Tháng Tám, nhân dân Việt Nam đă chấm dứt cuộc đời nô lệ, đă đưa hai chữ Việt Nam trở lại trên bản đồ thế giới mà chủ nghĩa thực dân phát xít đă xoá bỏ suốt gần một thế kỷ. Đây thực sự là một cuộc cách mạng của dân tộc Việt Nam, được huy động lực lượng của toàn dân để tiến hành khởi nghĩa từng nơi, từng phần và đi đến đỉnh cao thắng lợi bằng cuộc Tổng khởi nghĩa toàn dân, toàn quốc vào Tháng Tám năm 1945. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 c̣n là một cuộc cách mạng dân chủ nhân dân, v́ nó c̣n làm nhiệm vụ xoá bỏ chế độ phong kiến đă được thiết lập hàng ngh́n năm ở Việt Nam, nhằm đem lại ruộng đất cho dân cày, dân chủ cho nhân dân. Cách mạng Tháng Tám là một bước ngoặt lịch sử, đă mở ra một thời đại mới ở Việt Nam, thời đại nhân dân Việt Nam làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của chính ḿnh.

    Số ĐKCB: DVN.029946; LDVN.022999; MVNX.041129;       

    Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.