Sách chuyên đề tháng 4

      Lịch sử Đảng bộ Quân sự tỉnh Phú Yên (1945 - 2020) / B.s: Nguyễn Văn Viển, Trần Văn Mười, Nguyễn Phước, Lê Xuân Đồng. - H. : Công an nhân dân, 2020. - 548 tr. : bảng ; 24 cm.  

    Tóm tắt: Với 552 trang in, nội dung cuốn sách “ Lịch sử Đảng bộ quân sự tỉnh Phú Yên” gồm 3 chương. Chương 1: Đảng lănh đạo lực lượng vũ trang tỉnh kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954); Chương II: Đảng lănh đạo lực lượng vũ trang tỉnh kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975); Chương III: Đảng bộ Quân sự tỉnh trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó làm rơ các chặng đường lịch sử và hoạt động lănh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang tỉnh; tổng kết thực tiễn lịch sử, nêu bật những thắng lợi, những thành tựu trong quá tŕnh xây dựng, chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh và cả những sai lầm, thiếu sót, làm sáng tỏ những bài học trong quá tŕnh lănh đạo của đảng bộ, của tổ chức đảng trong quân đội. Giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng, bồi dưỡng t́nh cảm yêu nước, góp phần nâng cao năng lực lănh đạo và sức chiến đấu của Đảng, góp phần đấu tranh chống lại các thế lực thù địch mưu toan xuyên tạc lịch sử, chống lại Đảng ta và chế độ xă hội chủ nghĩa ở nước ta trong thời kỳ đổi mới.

    Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.

    Số ĐKCB: DCVV.001958; DCVV.001959;