Sách chuyên đề tháng 8

  Về cách mạng tháng tám năm 1945 - H. : Chính trị quốc gia, 2005. - 131tr. ; 20cm.

  Tóm tắt: Cuốn sách “Về cách mạng tháng tám” chỉ gói gọn trong 131 trang sách nhưng là một tập hợp đầy đủ về các bài nói và viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về những lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, lời kêu gọi kỷ niệm Cách mạng Tháng tám và Ngày độc lập, các bài diễn văn….

  Số ĐKCB: DVN.019247 

   Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.