“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
***********

VIDEO

 

Text Box: Hồ Chí Minh chân dung một con người
 

 


Phần 1;  Phần 2;  Phần 3;  Phần 4;  Phần 5;  Phần 6;