Hồ Chí Minh suốt đời tận tụy, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, cho tự do và hạnh phúc của nhân dân, cho lư tưởng cộng sản chủ nghĩa. Phẩm chất và đạo đức đó măi măi là tấm gương sáng chói cho cán bộ và Nhân dân soi chung.

Nhằm giúp bạn đọc hiểu thêm về những nội dung cơ bản và những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách “Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Trong độ dài 258 trang in, cuốn sách chọn lọc bài viết của một số học giả lớn tập trung làm rơ nội dung phong phú của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thể hiện trong toàn bộ di sản và cuộc đời hoạt động cách mạng của Người. Nội dung các bài viết thể hiện rơ: tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cở bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – LêNin vào điều kiện cụ thể của nước ta.

Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh được thể hiện sinh động qua chính tấm gương đạo đức của Người, trong mỗi hành động lời nói, cử chỉ, việc làm và sinh hoạt hằng ngày. Phong cách Hồ Chí Minh phản ánh những giá trị cốt lỗi trong tư tưởng, đạo đức của Người, được thể hiện trong công việc, ứng xử, gần gũi và tự nhiên, có sức thu hút, cảm hóa kỳ diệu.

Các bài viết thể hiện quan điểm và nghiên cứu của các tác giả ở những thời điểm, giai đoạn lịch sử khác nhau. Cuốn sách là tài liệu tham khảo, góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân ta, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.

------------------------Ă&Ä------------------------