Chủ tịch Hồ Chí Minh, lănh tụ vĩ đại và kính yêu của dân tộc Việt Nam. Người đă hiến dâng cả cuộc đời ḿnh cho độc lập của Tổ quốc và tự do, hạnh phúc của nhân dân. Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang và những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam.

 Bằng cuộc sống thanh cao, giản dị, trong sáng và đạo đức cách mạng mẫu mực của một người cộng sản, Người đă nêu tấm gương sáng cho toàn thể cán bộ, nhân dân và để lại cho chúng ta một di sản quư báu về tư tưởng và đạo đức của một người cách mạng trong thời đại mới.

Nhằm thể hiện ḷng thành kính, tưởng nhớ, trị ân sâu sắc của nhân dân ta đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; mong muốn phổ biến rộng răi đến đông đảo bạn đọc về tấm gương tấm gương của Bác, về con người Bác, đồng thời góp phần tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị (khóa XII), Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản cuốn sách “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – Phong cách làm việc của Bác Hồ”. Thư viện tỉnh Phú Yên xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách “Phong cách làm việc của Bác Hồ”, với độ dài 250 trang in, nội dung cuốn sách gồm 3 phần chính:

Phần I: Học tập phong cách làm việc của Bác Hồ

Phần II: Tác phẩm “sửa đổi lối làm việc của Bác Hồ”

Phần III: Những chuyện kể về phong cách làm việc của Bác Hồ.

Phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đă làm cho Người trở thành một con người toàn vẹn với cuộc sống, trọn vẹn v́ nước, v́ dân, yêu thương con người, yêu thương nhân loại. Người đă trở thành bất tử trong ḷng nhân dân, đất nước và măi măi là tấm gương sáng ngời cho mọi lớp người noi theo, học tập và phấn đấu cho thế giới ngày càng tốt đẹp.

Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc

------------------------Ă&Ä------------------------