KỶ NIỆM 50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

----------é----------

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

            

           Giới thiệu sách chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách

Hồ Chí Minh":

           Công văn số: 1460/BVHTTDL-TV về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50

 năm thực hiện Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh.

           Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

           Hướng đến  50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và

Kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 – 02/9/2019)