Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Phú Yên lần thứ V (2020 – 2025)

    TĐKT - Ngày 25/9, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V (2020 - 2025).

    Dự Đại hội, có: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phạm Đại Dương; các đồng chí đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; lănh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh... Đặc biệt, 200 đại biểu đại diện cho các tập thể cá nhân là những gương điển h́nh tiên tiến trong các phong trào thi đua của tỉnh dự Đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phạm Đại Dương phát biểu tại Đại hội

5 năm qua, tỉnh Phú Yên đă chỉ đạo tổ chức, thực hiện kịp thời, có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; đồng thời chỉ đạo, tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước thường xuyên, chuyên đề trên địa bàn tỉnh, với nội dung phong phú, thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xă hội 5 năm và hàng năm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

    Nổi bật là phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Đến tháng 7/2020, toàn tỉnh có 55 xă đạt nông thôn mới (66%) và 1 xă nông thôn mới nâng cao (Ḥa Quang Bắc, huyện Phú Ḥa); 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới (Tây Ḥa và Phú Ḥa). Dự kiến đến hết năm 2020 sẽ đạt 57 xă nông thôn mới (68%) và đạt 5 xă nông thôn mới nâng cao.

    Với phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, tỉnh đă thực hiện nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, trong đó tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục liên quan đăng kư doanh nghiệp, chủ trương đầu tư, giấy phép xây dựng, đất đai...; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn tín dụng để phát triển sản xuất; lănh đạo tỉnh đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp nhằm kịp thời nắm bắt và giải quyết các khó khăn, vướng mắc. Lũy kế đến nay, số doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh là 3.298 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng kư là 57.528 tỷ đồng, đă góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động ở địa phương.

    Với phong trào “Cả nước chung tay v́ người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, tỉnh thực hiện tốt các chương tŕnh, chính sách bảo trợ xă hội, cứu trợ, trợ giúp kịp thời cho hàng vạn hộ gia đ́nh bị ảnh hưởng của thiên tai băo lụt; hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo... Đến nay, toàn tỉnh có 20.550 hộ thoát nghèo; ước đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo c̣n 2,5% đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra.

Ngoài ra, có các phong trào thi đua: “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Chống rác thải nhựa và tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt”, “Năm kỷ cương hành chính - 2017”; “Năm an toàn giao thông”; “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xă, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”...

    Các phong trào thi đua đă bám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng giới gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thi đua lập thành tích nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh; được các cấp, ngành và đông đảo tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia sâu rộng.

    Thông qua các phong trào thi đua, các cấp, các ngành tỉnh Phú Yên đă kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, khen thưởng, cổ vũ những nhân tố mới, điển h́nh tiên tiến trên các lĩnh vực, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xă hội.

    Việc b́nh xét thi đua khen thưởng được thực hiện đúng quy tŕnh, trong b́nh xét đều có giới hạn tỷ lệ nhằm khen thưởng có chất lượng, không khen tràn lan; chú trọng đến việc khen thưởng thành tích xuất sắc, đột xuất, thành tích trong sản xuất, lao động sáng tạo của công nhân, nông dân, người lao động, công chức, viên chức trực tiếp lao động; kịp thời khen thưởng đột xuất cho những gương người tốt, việc tốt, đạt giải cao trong các kỳ thi, hội thi, hội diễn…

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phạm Đại Dương và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên Nguyễn Quốc Hoàn trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho điển h́nh tiên tiến tiêu biểu xuất sắc

    Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phạm Đại Dương nhấn mạnh: Thời gian tới, phong trào thi đua của tỉnh cần tiếp tục thực hiện hiệu quả 4 phong trào thi đua lớn do Thủ tướng Chính phủ phát động gồm: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay v́ người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Đồng thời hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và kế hoạch phát triển kinh tế - xă hội 5 năm (2020 - 2025), tập trung đổi mới mô h́nh và nâng cao mức tăng trưởng, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế - xă hội tỉnh theo hướng bền vững...

    Tỉnh Phú Yên cần có sự cần đổi mới trong công tác thi đua, khen thưởng, tạo sự chuyển biến tích cực và hiệu quả, đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu gương, nhân rộng các gương điển h́nh, nhân tố mới; chống biểu hiện h́nh thức, bệnh thành tích trong thi đua, khen thưởng; hiệu triệu được các tầng lớp nhân dân hăng hái, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

    Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên đă tặng Bằng khen cho 16 tập thể và 33 cá nhân điển h́nh tiên tiến tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Phú Yên giai đoạn 2015 - 2020.

    Đại hội đă công bố đoàn đại biểu tỉnh Phú Yên dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

    Tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phạm Đại Dương đă phát động phong trào thi đua yêu nước tỉnh Phú Yên giai đoạn 2020 - 2025.

Trang Lê

Nguồn: http://www.thiduakhenthuongvn.org.vn/tien-toi-dai-hoi-thi-dua-yeu-nuoc-toan-quoc-lan-thu-x/dai-hoi-thi-dua-yeu-nuoc-tinh-phu-yen-lan-thu