NHIỀU DỰ ÁN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG VÀ ĐẤT RỪNG ĐĂ BỊ CHÍNH PHỦ CHỈ ĐẠO THANH TRA KIỂM ĐIỂM 

 

  UBND tỉnh Phú Yên: Tổ chức kiểm điểm theo kết luận Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Ḥa B́nh

  Thực hiện ư chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Ḥa B́nh tại Thông báo số 443/TB-VPCP ngày 20/9/2017 của Văn pḥng Chính phủ, trong đó giao Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm, có h́nh thức xử lư thích hợp đối với các tập thể, cá nhân có vi phạm theo đúng quy định. Trong các ngày 25 và 26/12/2017, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức kiểm điểm tập thể lănh đạo UBND tỉnh các nhiệm kỳ có liên quan đến các thiếu sót, khuyết điểm, sai phạm trong việc chấp hành pháp luật về quản lư đầu tư xây dựng đối với một số dự án liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng rừng và đất rừng trên địa bàn tỉnh.

  Tham dự Hội nghị có đại diện lănh đạo Vụ địa phương 5, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh; lănh đạo UBND tỉnh và các đồng chí nguyên lănh đạo UBND tỉnh các nhiệm kỳ có liên quan; đại diện lănh đạo các ban đảng Tỉnh ủy; các đồng chí thành viên UBND tỉnh và lănh đạo các sở, ban, ngành có liên quan.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, chủ tŕ Hội nghị nêu: Triển khai kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Ḥa B́nh, UBND tỉnh đă ban hành 02 kế hoạch để triển khai thực hiện, trong đó có kế hoạch tổ chức kiểm điểm các tập thể, cá nhân có liên quan. Việc tổ chức kiểm điểm được chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, chặt chẽ, đă chỉ đạo các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung kiểm điểm, tŕnh lănh đạo UBND tỉnh xem xét cho ư kiến trước khi thực hiện. Phân công lănh đạo UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ dự và theo dơi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành tổ chức kiểm điểm và triển khai thực hiện biện pháp khắc phục các sai phạm, thiếu sót theo quy định; Văn pḥng UBND tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo kiểm điểm tập thể lănh đạo UBND tỉnh, lấy ư kiến góp ư của các thành viên UBND tỉnh và xin ư kiến Thường trực Tỉnh ủy; đồng thời, tổng hợp kết quả kiểm điểm của các sở, ngành báo cáo lănh đạo UBND tỉnh. Qua kiểm tra, đánh giá kết quả kiểm điểm, nhận thấy một số sở kiểm điểm chưa đạt theo yêu cầu, UBND tỉnh đă chỉ đạo tổ chức kiểm điểm lại để làm rơ hơn trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân liên quan đến thiếu sót, khuyết điểm, sai phạm Thanh tra Chính phủ đă chỉ ra.       

  Đến nay, các nội dung kết luận chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đă được tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc, một số nội dung cơ bản đă hoàn thành việc khắc phục. Về kiểm điểm các tập thể, cá nhân có liên quan đối với các sở, ngành gồm: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng đă thực hiện đầy đủ, các tập thể, cá nhân liên quan đă nhận thấy khuyết điểm, thiếu sót, sai phạm của ḿnh và tự nhận h́nh thức xử lư kỷ luật. Đối với tập thể lănh đạo UBND tỉnh tại Hội nghị này, sẽ kiểm điểm nghiêm túc, làm rơ trách nhiệm của tập thể, cá nhân lănh đạo UBND tỉnh các nhiệm kỳ có liên quan đối với các nội dung có thiếu sót, khuyết điểm, sai phạm trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh để có biện pháp khắc phục, với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, cầu thị...

  Phát biểu chỉ đạo và đánh giá quá tŕnh kiểm điểm tại Hội nghị, đại diệnThường trực Tỉnh ủy đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo và tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, thẳng thắn, chân thành, cầu thị với tinh thần dân chủ, khách quan và làm rơ trách nhiệm, qua đó quyết tâm khắc phục, sửa chữa thiếu sót, khuyết điểm, sai phạm; không v́ qua kiểm điểm mà cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị, địa phương có tâm lư sợ trách nhiệm, ngại tham mưu đề xuất, mà phải với tinh thần biết khắc phục, sửa chữa để hoàn thành nhiệm vụ. Đồng chí cũng lưu ư một số tập thể, cá nhân c̣n chưa nhận thức đầy đủ khuyết điểm, sai phạm và trách nhiệm của ḿnh, c̣n né tránh trách nhiệm cần phải kiểm điểm nghiêm túc hơn. Đồng t́nh với quan điểm chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, đại diện lănh đạo Vụ địa phương 5, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đánh giá cao tinh thần cầu thị, lắng nghe và tiếp thu của UBND tỉnh thể hiện qua việc chuẩn bị nội dung và tổ chức kiểm điểm chu đáo, nghiêm túc, chặt chẽ và thành phần đầy đủ. Đồng chí đề nghị qua việc kiểm điểm này, tỉnh cần làm rơ bài học kinh nghiệm trong công tác quản lư nhà nước và không để vấp phải những sai sót, khuyết điểm trong thời gian đến.

  Tại Hội nghị kiểm điểm, đă có nhiều ư kiến kiểm điểm góp ư, trao đổi thẳng thắn, phân tích sâu, làm rơ nguyên nhân dẫn đến thiếu sót, khuyết điểm, sai phạm và chỉ ra trách nhiệm của các cá nhân có liên quan đối với từng cơ quan, đơn vị và của tập thể lănh đạo UBND tỉnh các nhiệm kỳ và đồng t́nh với những nội dung sai phạm, thiếu sót Thanh tra Chính phủ đă chỉ ra. Qua kiểm điểm, các đồng chí lănh đạo UBND tỉnh, nguyên lănh đạo UBND tỉnh có liên quan đă nhận thấy khuyết điểm, trách nhiệm của ḿnh trong quá tŕnh chỉ đạo, điều hành và xin được rút kinh nghiệm sâu sắc.

  Kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cầu thị, tiếp thu nghiêm túc tất cả ư kiến góp ư của các đại biểu dự họp, sự chỉ đạo của cấp trên, xem đây là bài học kinh nghiệm sâu sắc của tỉnh và của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Sau kiểm điểm sẽ có sự thay đổi, chuyển biến về nhận thức và hành động trong chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tham mưu, đề xuất, thẩm định của các sở, ngành và từ nay không để xảy ra sai sót khuyết điểm, sai phạm tương tự. Đồng chí cũng chỉ ra, qua kiểm điểm c̣n một số tập thể, cá nhân chưa nhận thức đầy đủ ư nghĩa của việc kiểm điểm và trách nhiệm của ḿnh đối với những thiếu sót, khuyết điểm, sai phạm, c̣n có biểu hiện đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, viện dẫn nhiều nguyên nhân khách quan; đồng thời yêu cầu Văn pḥng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương rà soát lại những nội dung thiếu sót, khuyết điểm, sai phạm của cơ quan ḿnh, làm rơ thêm các ư kiến góp ư của đại biểu dự họp quan tâm để xác định rơ trách nhiệm của cá nhân liên quan, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh để tổng hợp báo cáo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo tiếp theo và xem xét xử lư theo quy tŕnh, quy định (nếu vi phạm đến mức phải xử lư), đảm bảo công khai, minh bạch; đồng thời, giao Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ theo dơi, giám sát việc khắc phục các sai phạm, thiếu sót sau kiểm điểm và việc xem xét xử lư đối với một số cá nhân có vi phạm, khuyết điểm đến mức phải có h́nh thức kỷ luật. Giao Văn pḥng UBND tỉnh giúp UBND tỉnh hoàn chỉnh báo cáo kết quả kiểm điểm của tập thể lănh đạo UBND tỉnh, tŕnh Ban cán sự Đảng UBND tỉnh xem xét theo thẩm quyền, báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trước khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan Trung ương và thông tin công khai theo quy định./. 

Ủy ban nhân dân tỉnh.

Nguồn: http://www.phuyen.gov.vn