PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

CHO CÁN BỘ, NHÂN DÂN VÙNG BIỂN

 

Thực hiện Kế hoạch số 1671, 1672, 1673, 1674/KH-BCĐ, ngày 30/7/2014 của Ba chỉ đạo Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013-2016”;

Thực hiện Công văn số 1995/SVHTTTDL-VP, ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên;

Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh về vị trí, vai tṛ, tầm quan trọng của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thư viện tỉnh Phú Yên tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển trên địa bàn tỉnh như sau:

1/ H́nh thức tuyên truyền:

- Đăng tải trên trang web thuvienhaiphu.com.vn

- Trưng bày tài liệu tại Thư viện tỉnh Phú Yên

- Luân chuyển tài liệu về các điểm đọc sách trên địa bàn, đặc biệt chú trọng các điểm ở các Đồn Biên pḥng.

2/ Nội dung tuyên truyền:

Tập trung các tài liệu nói về chủ trương, đường lối của Đảng, những nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật được in thành sách như: Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982; Luật Biển Việt Nam; Luật Biên giới quốc gia; Luật An ninh quốc gia; Bộ luật Hàng hải Việt Nam; Luật Thủy sản, Luật dầu khí.... Những tài liệu về vai tṛ, tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; những cơ sở pháp lư, chứng cứ lịch sử và thực tiễn khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; Những tài liệu thể hiện ḷng yêu nước, ḷng tự hào dân tộc, nâng cao ư thức đấu tranh bảo vệ, giữ ǵn chủ quyền biển đảo quốc gia và tài liệu tuyên truyền về cuộc sống, lao động và tinh thần bám biển của nhân dân ở vùng biển và hải đảo của Tổ quốc.

3/ Thời gian tuyên truyền: Từ tháng 10/2014 đến tháng 12/2016.

 

Mời bạn đọc và nhân dân đón đọc.

 

THƯ VIỆN TỈNH PHÚ YÊN

 

--------------------------------------