frameleft href
frameright
 

Lao động - việc làm

Điểm mấu chốt trong xoá đói, giảm nghèo

Một trong những điểm mấu chốt trong quá trình hoạch định chiến lược phát triển kinh tế ở Phú Yên, tiến tới mục tiêu xoá đói, giảm nghèo là phải phát huy tối đa nguồn lực lao động. Vấn đề đào tạo và giải quyết việc làm đang là mối quan tâm của các cấp, các ngành trong tỉnh nói chung và của ngành lao động, thương binh và xã hội Phú Yên nói riêng. Do đó, trong những năm qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Phú Yên đã đề ra những chương trình hành động cụ thể, đưa vấn đề lao động và việc làm trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Bằng những nỗ lực không ngừng, ngành đã từng bước tháo gỡ khó khăn trong công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm, đồng thời nâng cao đời sống người lao động, hướng tới xây dựng xã hội giàu mạnh.

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Phú Yên, năm 2005, dân số Phú Yên có khoảng 861.130 người. Trong đó có 443.900 người đang tham gia các hoạt động kinh tế. Bình quân mỗi năm, toàn tỉnh có thêm trên 10 nghìn người bước vào độ tuổi lao động. Đây là nguồn nhân lực quan trọng để phát triển kinh tế, song cũng là áp lực rất lớn trong vấn đề giải quyết việc làm. Với chức năng là cơ quan quản lý đầu ngành, được sự giúp đỡ của các cấp, các ngành trong tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Phú Yên đã có nhiều cố gắng trong công tác đào tạo và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực. Trước hết là vấn đề tìm đầu ra cho lực lượng lao động, hoàn thành mục tiêu nâng cao trình độ người lao động, đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế đang chuyển dịch theo xu hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Phú Yên, phát biểu trong lễ tổng kết năm học 2001 - 2002

Từ những bước đi đúng

Được đánh giá là tỉnh có nguồn lực lao động khá dồi dào, với tỷ lệ người đang hoạt động kinh tế chiếm 51,54% cơ cấu dân số, trong đó lao động nông nghiệp chiếm trên 80%. Tuy nhiên, tỷ lệ lao động thất nghiệp khu vực thành thị ở mức dưới 5% năm 2005, tỷ lệ thời gian sử dụng lao động ở nông thôn là 80%. Thực tế này cho thấy: giải quyết việc làm đang là một trong những yêu cầu bức thiết của ngành lao động, thương binh và xã hội Phú Yên.

Để từng bước giải quyết nhu cầu việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp, tỉnh Phú Yên, mà đầu mối là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Phú Yên, đã triển khai nhiều chương trình giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động như: chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói, giảm nghèo và việc làm giai đoạn 2001 - 2005; đề án xuất khẩu lao động giai đoạn 2003 - 2005; đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2004 - 2005. Các chương trình mục tiêu giải quyết việc làm đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt và được thông qua tại kỳ họp lần thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IV. Ban chỉ đạo chương trình đã tổ chức triển khai ở các cấp, các ngành và tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, để các cấp, các ngành và nhân dân hiểu rõ chủ trương, biện pháp giải quyết việc làm của tỉnh.

Trên cơ sở lồng ghép các chương trình, mục tiêu giải quyết việc làm với các chương trình kinh tế của tỉnh như: chương trình đầu tư mở rộng các khu công nghiệp, cụm điểm công nghiệp; các chương trình mở rộng quy mô sản xuất - kinh doanh các ngành nghề chế biến nông - lâm - thuỷ sản, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ xã hội; chương trình phục hồi và phát triển các ngành nghề, làng nghề truyền thống, vấn đề việc làm tại Phú Yên đang dần được tháo gỡ. Hàng năm, tỉnh Phú Yên đã giải quyết việc làm cho hàng vạn lao động. Riêng năm 2005, tạo việc làm mới cho 23.500 lao động, đạt 100% kế hoạch, đồng thời tạo thêm việc làm ổn định cho 45 nghìn lao động.

Bên cạnh đó, các chương trình cho vay vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói, giảm nghèo và giải quyết việc làm được triển khai hiệu quả. Ngành lao động, thương binh và xã hội Phú Yên đã đảm bảo cho vay đúng mục đích, đúng đối tượng nhằm cung cấp cho người lao động nguồn vốn để mở rộng sản xuất, đưa tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi. Trong 10 năm thực hiện chương trình (1995 - 6-2005), ngành đã triển khai cho vay 581 dự án với số tiền trên 28,737 tỷ đồng. Các dự án cho vay đã thực sự trở thành giải pháp quan trọng thúc đẩy sản xuất, giải quyết những vướng mắc về nguồn vốn sản xuất của người lao động nông thôn. Đây là giải pháp quan trọng để Phú Yên hoàn thành mục tiêu xây dựng các vùng chuyên canh nguyên liệu, đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn.

Cùng với những giải pháp nhằm giải quyết việc làm, vấn đề nâng cao trình độ của người lao động cũng được đặc biệt quan tâm. Ngoài hệ thống trường cao đẳng và trung học chuyên nghiệp đóng vai trò chủ yếu trong công tác đào tạo lao động có trình độ, năm 2001, Phú Yên đã thành lập trường dạy nghề. Trong 4 năm 2001 - 2005, trường đã đào tạo 2710 học sinh với nhiều ngành nghề khác nhau, đáp ứng nhu cầu thiết yếu trong tỉnh.

Ngoài ra, các trung tâm hướng nghiệp dạy nghề, các cơ sở đào tạo nghề tư nhân trên địa bàn cũng được khuyến khích, tạo điều kiện để phát triển. Xuất phát từ nhu cầu về đào tạo nghề của lực lượng lao động trong tỉnh ngày càng cao, các mô hình đào tạo nghề tư nhân phát triển rất nhanh, trở thành giải pháp hữu hiệu trong giai đoạn hiện nay. Qua triển khai các mô hình đào tạo nghề, vấn đề nâng cao trình độ người lao động và tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo của Phú Yên đã có những chuyển biến tích cực. Trong năm 2005, tỉnh Phú Yên đã đào tạo nghề cho 8.515 lao động, trong đó đào tạo dài hạn 2.140 người, đào tạo ngắn hạn 6.375 người, nâng tổng số lao động qua đào tạo của tỉnh lên 102.315 người, chiếm 23,5%, tăng 7,4% so với năm 2001.

Theo ông Nguyễn Hồng Hải - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Phú Yên, tuy những kết quả đạt được trong lĩnh vực lao động và việc làm còn khiêm tốn, nhưng so với thời kỳ mới tái lập tỉnh (năm 1989, Phú Yên có trên 80% lao động trong ngành nông nghiệp, lao động công nhân kỹ thuật còn thiếu nghiêm trọng, lực lượng lao động chủ yếu là lao động phổ thông...), thì những kết quả trên rất đáng ghi nhận. Đó là bước đột phá quan trọng nhằm giải quyết những vướng mắc về nguồn nhân lực của tỉnh Phú Yên, khẳng định thành quả của hướng đi đúng đắn.

Tìm lời giải cho bài toán giải quyết việc làm

Đến cuối năm 2005, tỉnh Phú Yên đã hình thành 3 khu công nghiệp và nhiều dự án phát triển các cụm và điểm công nghiệp. Nhiệm vụ đặt ra cho ngành là phải đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về lực lượng lao động có trình độ tay nghề. Trên tinh thần ấy, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Phú Yên đã đề ra chủ trương đào tạo nguồn lao động tại chỗ nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của tỉnh.

Trước hết, việc phát huy tối đa vai trò của trường dạy nghề, trên cơ sở lựa chọn những ngành nghề mà xã hội đang có nhu cầu là vấn đề được đặt lên hàng đầu. Đồng thời, đẩy mạnh đào tạo những ngành nghề mới để thích ứng với xu thế phát triển kinh tế thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Đây là hình thức đào tạo nghề đón đầu, nhằm chuẩn bị đội ngũ lao động có trình độ cao, thích ứng với xu thế phát triển của kinh tế Phú Yên. Bên cạnh đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Phú Yên còn tăng cường công tác quản lý các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp của Trung ương đóng trên địa bàn nhằm đề xuất những phương hướng đào tạo mới, đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực của địa phương và khu vực.

Để nâng cao chất lượng nguồn lực lao động, trong những năm tới, tỉnh Phú Yên sẽ đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng các trường, trung tâm dạy nghề trọng điểm trên địa bàn các huyện, thành phố; phát huy hiệu quả chủ trương xã hội hoá công tác đào tạo nghề. Trong đó, trường dạy nghề của tỉnh đóng vai trò trọng tâm trong việc tập trung đào tạo các nghề cơ bản phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, trước hết là công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn, với chủ trương ưu tiên các ngành nghề như: cơ điện, chế biến nông - lâm - hải sản, cơ khí động lực,...

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra trong lĩnh vực việc làm và đào tạo nghề ở Phú Yên hiện nay là chủ trương đào tạo nghề có tính chiến lược dài hạn. Định hướng vấn đề lao động và việc làm cần đặt trên cơ sở nghiên cứu mối quan hệ giữa cung và cầu để có những điều chỉnh hợp lý trong từng giai đoạn và những quy hoạch có tính chiến lược dài hạn. Như vậy, điều cần thiết là phải tạo lập được mối quan hệ có tính hệ thống giữa cơ quan quản lý nhà nước - người sử dụng lao động - người lao động và cơ sở đào tạo. Kết hợp giữa đào tạo lực lượng lao động với công tác định hướng nghề nghiệp cho người lao động nhằm phát huy tối đa nguồn nhân lực, đồng thời khơi dậy tính năng động, sáng tạo trong mỗi người lao động.

Ông Nguyễn Hồng Hải cho biết: "Để thực hiện hiệu quả chủ trương đào tạo nghề và giải quyết việc làm, trong giai đoạn tới, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Phú Yên đã có những định hướng mang tính chiến lược nhằm phát huy hiệu quả nguồn nhân lực. Trong đó, ngành chú trọng xúc tiến công tác tư vấn hỗ trợ việc làm, đảm bảo là cầu nối giữa mục tiêu đào tạo và nhu cầu việc làm".

Để tìm hướng đi mới nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong vấn đề việc làm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Phú Yên đã tiến hành tổ chức triển khai công tác điều tra lao động và việc làm. Trên cơ sở đó, ngành đã tổ chức hiệu quả các mô hình xúc tiến lao động và việc làm như: tổ chức hội chợ việc làm, phát huy vai trò của các trung tâm dịch vụ việc làm,... Phấn đấu mỗi năm, tư vấn nghề cho 1.500 lượt người, giới thiệu và cung ứng khoảng 800 lao động cho các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh. Ngoài ra, ngành còn tích cực triển khai xuất khẩu lao động, phấn đấu đưa 300 - 500 lao động/năm ra nước ngoài làm việc.

Giải pháp trong thời gian tới

Nghị quyết số 15/NQ-TW ngày 18-3-2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn thời kỳ 2001 - 2010 đã xác định: "Mục tiêu tổng quát và lâu dài của công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn là xây dựng nền công nghiệp sản xuất hàng hoá lớn, hiệu quả và bền vững, có năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh cao trên cơ sở áp dụng các thành tựu khoa học - công nghệ tiên tiến, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu; xây dựng nông thôn ngày càng giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất phù hợp, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển ngày càng hiện đại". Xuất phát từ tinh thần đó, tiếp tục phát huy tối đa nguồn lực lao động, đáp ứng ngày càng tốt hơn mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới, Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên đã đề ra mục tiêu: "Đào tạo đội ngũ lao động có trình độ, tay nghề; tăng cường đầu tư nâng cấp các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực, có cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội hoá, phát triển các hình thức dạy nghề đa dạng". Để hoàn thành mục tiêu đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Phú Yên đã thực hiện một số giải pháp quan trọng sau:

1) Chú trọng mục tiêu đào tạo nghề gắn với chương trình xoá đói, giảm nghèo. Đối tượng là đội ngũ lao động ở nông thôn - lực lượng lớn chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu lao động, nhưng lại hạn chế về trình độ khoa học - kỹ thuật và tay nghề. Trên cơ sở đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Phú Yên xây dựng các chương trình đào tạo ngắn hạn, áp dụng linh hoạt đối với từng địa phương, giúp người lao động có cơ hội tiếp cận với tiến bộ khoa học - kỹ thuật, đưa những cây trồng, vật nuôi có năng suất cao, chất lượng cao vào sản xuất. Đối với đội ngũ lao động là người dân tộc thiểu số còn nhiều hạn chế về nhận thức, chủ yếu áp dụng phương thức sản xuất cũ, các chương trình đào tạo được vận dụng phù hợp cả về nội dung và thời lượng để người lao động có cơ hội tiếp thu một cách hiệu quả nhất.

2) Ngoài ra, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Phú Yên còn kết hợp với các sở, ban, ngành trong tỉnh xây dựng các chương trình đào tạo nghề gắn với các dự án phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn như: mở rộng làng nghề dệt chiếu ở Tuy An; làng nghề bánh tráng ở Tuy Hoà; dự án xây dựng làng thủ công mỹ nghệ (đan lát, thêu) ở vùng Đồng Xuân và các vùng ven thành phố,... Các dự án này đều có quy mô trung bình và gắn với từng địa phương, thu hút bình quân trên 100 lao động/dự án. Vì vậy, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Phú Yên đã xúc tiến xây dựng hệ thống các trung tâm hướng nghiệp dạy nghề ở cấp huyện với phương châm: "Tất cả lao động nông thôn đều được qua đào tạo".

Sau 15 năm xây dựng và trưởng thành, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Phú Yên đã trở thành địa chỉ tin cậy của người lao động. Trong xu thế phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Yên hiện nay, ngành lao động, thương binh và xã hội Phú Yên đang có những hướng đi và bước đột phá để đưa nguồn lực lao động lên tầm cao mới. Người lao động Phú Yên cần cù, ham học hỏi đang đứng trước những cơ hội rất lớn để góp sức lực và trí tuệ đưa kinh tế Phú Yên phát triển nhanh, mạnh trong xu thế mở cửa và hội nhập.

Theo số liệu năm 2005, cơ cấu lao động của tỉnh Phú Yên được chia thành 3 nhóm. Trong đó, lao động trong ngành nông nghiệp chiếm 69%; lao động trong ngành công nghiệp và xây dựng cơ bản chiếm 11,5%; lao động trong lĩnh vực dịch vụ và các ngành nghề khác chiếm 19,5%.

Mục tiêu đào tạo nghề và giải quyết việc làm đến năm 2010

- Giải quyết việc làm cho khoảng 125 nghìn lao động, bình quân đạt 25 nghìn lao động/năm.

- Giảm tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị xuống còn 4%.

- Tăng tỷ lệ thời gian sử dụng lao động ở nông thôn lên 85 - 90%

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 40%.

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 9,0% (theo tiêu chí mới).

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Phú Yên

Địa chỉ: số 7 Hoàng Diệu - thành phố Tuy Hòa - Phú Yên

Điện thoại: 057.823635

Thực trạng lao động - việc làm tỉnh Phú Yên

Chỉ tiêu

Đơn vị

2001

2002

2003

2004

2005

Lao động có việc làm mới

Người

21.900

22.485

22.940

23.250

23.500

Tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị

%

5,45

5,33

5,3

6,4

<5

Thời gian sử dụng lao động ở nông thôn

"

74,8

76,5

77

78,9

80

Nguồn: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Phú Yên

 
     
Trang trước | Lên đầu trang | Trang sau