frameleft href
frameright
 

Ngành Tư pháp Phú Yên

Hết lòng vì hạnh phúc nhân dân

Sở Tư pháp Phú Yên được thành lập ngày 12-7-1989 theo Quyết định số 125/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên. Trải qua 16 năm xây dựng và trưởng thành, tập thể cán bộ, công chức ngành tư pháp Phú Yên luôn nỗ lực phấn đấu, từng bước ổn định về tổ chức, hoàn thiện bộ máy các cơ quan tư pháp từ tỉnh đến cơ sở, góp phần thực hiện thành công mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".

Trong thời gian vừa qua, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành và thực tiễn của địa phương, được sự quan tâm của Bộ Tư pháp, Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp đồng bộ với các sở ban ngành, Sở Tư pháp Phú Yên đã phát động và duy trì liên tục phong trào thi đua yêu nước để cán bộ, công chức phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, rèn luyện bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức, tạo nên thành tích đáng tự hào của toàn ngành trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Những thành tích đáng ghi nhận

Ông Phạm Cuộc - Giám đốc Sở Tư pháp Phú Yên - cho biết: "Hàng năm, sở luôn bám sát các chỉ thị của Bộ Tư pháp về các nhiệm vụ tư pháp trọng tâm; chỉ thị của Tỉnh uỷ và kế hoạch công tác của Uỷ ban nhân dân tỉnh để xây dựng kế hoạch công tác của ngành. Nhờ đó, công tác tư pháp đã đạt hiệu quả cao, góp phần ổn định trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn".

Ông Phạm Cuộc - Giám đốc Sở Tư pháp Phú Yên - phát biểu trong lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2002)

Thực hiện tốt chức năng tham mưu, Sở Tư pháp Phú Yên đã giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh rà soát, hệ thống hoá kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật và thẩm định hàng trăm văn bản quy phạm pháp luật. Qua đó, tình trạng văn bản chồng chéo, trái thẩm quyền, vi phạm pháp luật đã được hạn chế. Các văn bản quy phạm pháp luật, quản lý thống nhất trên các lĩnh vực, đảm bảo tính khả thi và hiệu lực quản lý nhà nước cũng được ban hành. Ngoài ra, toàn ngành luôn tham gia tích cực trong việc góp ý xây dựng các dự án luật, pháp lệnh, nghị định của Chính phủ.

Thực hiện Chỉ thị số 02/1998/CT-TTg và Quyết định số 03/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật và thành lập hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp Phú Yên có nhiệm vụ xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa phương. Trên tinh thần này, Sở Tư pháp Phú Yên đã đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật hướng về cơ sở dưới nhiều hình thức khác nhau như: tuyên truyền trực tiếp, tuyên truyền qua các tài liệu hỏi đáp, tờ gấp, sinh hoạt câu lạc bộ tìm hiểu pháp luật,...

Đặc biệt, năm 2004, Sở Tư pháp Phú Yên đã phát hành trên 3.000 tờ gấp với các chuyên đề về pháp luật hình sự, dân sự, đất đai, hôn nhân,... đến tất cả các xã, phường trong tỉnh. Các tủ sách pháp luật xã đang từng bước phát huy vai trò công cụ hữu ích hỗ trợ cán bộ và nhân dân ở cơ sở tìm hiểu pháp luật, áp dụng pháp luật trong công tác quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Bên cạnh đó, sở còn phối hợp chặt chẽ với Đài truyền hình Việt Nam khu vực Phú Yên tiếp tục duy trì, cải tiến nâng cao chất lượng chương trình "Pháp luật và đời sống". Ngoài ra, sở cũng phối hợp với Đài Tiếng nói nhân dân Phú Yên, báo Phú Yên, các cơ quan ban, ngành trong tỉnh tuyên truyền, phổ biến kịp thời các văn bản pháp luật đến cán bộ - công chức, học sinh - sinh viên và công nhân lao động,... Qua đó, chủ trương, đường lối của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước được tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, giúp nhân dân hiểu và làm theo pháp luật. Hầu hết các luật được ban hành trong năm 2003 và năm 2004 đều được phổ biến đến cơ sở như: Luật bầu cử hội đồng nhân dân, Luật tổ chức hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân, Luật biên giới quốc gia, Luật thống kê,...

Sở Tư pháp Phú Yên cũng kịp thời xây dựng đề cương và chỉ đạo tư pháp cấp huyện thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật sâu rộng trong cộng đồng dân cư, đặc biệt là các xã miền núi, hải đảo và đồng bào dân tộc thiểu số. Các hoạt động khác cũng thường xuyên được tổ chức như: các cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật, thành lập các câu lạc bộ pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin khác, lồng ghép nội dung tuyên truyền pháp luật qua các hoạt động văn hoá, văn nghệ, trợ giúp pháp lý miễn phí, tư vấn pháp luật và hoà giải ở cơ sở...

Các hoạt động quản lý, đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm túc, dần đi vào nền nếp. Toàn tỉnh đã giải quyết tốt công tác đăng ký khai sinh và tình trạng nam nữ chung sống với nhau nhưng không đăng ký kết hôn theo Nghị định số 35/2000/QH10 ngày 9-6-2000 của Quốc hội về việc thi hành Luật hôn nhân và gia đình. Hoạt động công chứng, chứng thực không ngừng cải tiến lề lối làm việc, phục vụ kịp thời các nhu cầu của công dân. Năm 2004, Phòng Công chứng số 1 đã tiếp 45 nghìn lượt người đến công chứng. Qua kiểm tra, xem xét hồ sơ, phòng đã giải quyết 38.938 trường hợp đủ điều kiện và thực hiện công chứng trên 179.930 bản hợp đồng và giấy tờ, tài liệu.

Năm 2004, Sở Tư pháp Phú Yên đã tổ chức 12 đợt trợ giúp pháp lý lưu động tại các buôn làng, thôn, xã thuộc vùng núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc ít người, thu hút 2.500 lượt người tham gia. Hình thức trợ giúp pháp lý lưu động đã và đang được đại bộ phận nhân dân đồng tình ủng hộ. Các văn phòng luật sư đều hoạt động đúng theo pháp lệnh và giấy phép đăng ký hành nghề, không có luật sư vi phạm đạo đức nghề nghiệp và điều kiện hành nghề. Năm 2004, toàn ngành đã thụ lý 302 vụ án các loại (thụ lý tại Trung tâm trợ giúp pháp lý 35 vụ, thụ lý lưu động 276 vụ), với các hình thức như tư vấn trực tiếp (283 vụ), kiến nghị (07 vụ), mời luật sư (12 vụ).

Xây dựng tổ chức trong sạch, vững mạnh

Để có thể đạt được những thành tích cao trong các lĩnh vực công tác, Sở Tư pháp Phú Yên luôn xác định phải thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong ngành, đồng thời nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ. Đến năm 2004, Sở Tư pháp Phú Yên có 82 cán bộ, trong đó 76 người có trình độ đại học và trên đại học, tất cả cán bộ, công chức trong ngành đều được đào tạo cơ bản về pháp luật.

Cùng với chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, Sở Tư pháp Phú Yên cũng chú trọng đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức bằng cách quán triệt nội dung các nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nghiên cứu các vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ để thể chế hoá thành các mục tiêu cụ thể vận dụng vào thực tiễn. Đồng thời, sở cũng tiến hành cải cách hành chính, đổi mới lề lối làm việc theo yêu cầu chung nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn.

Đặc biệt, ngành tư pháp Phú Yên luôn quan tâm giáo dục ý thức pháp luật, phẩm chất đạo đức và bản lĩnh chính trị cho cán bộ, công chức nhằm xây dựng ngành thành tập thể đoàn kết, kỷ cương và ngang tầm với nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Trong những năm qua, toàn ngành không có cán bộ vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý hình sự. Ông Phạm Cuộc cho biết: "Tập thể cán bộ, công chức ngành tư pháp Phú Yên luôn cố gắng hết mình để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, thực hiện thành công lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Cán bộ tư pháp phải công bằng, liêm khiết, trong sạch, gần dân, hiểu dân, giúp dân và học dân".

Kết quả mà ngành tư pháp Phú Yên đạt được trong những năm qua đã góp phần thực hiện thành công các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng theo tinh thần của Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ IX đã đề ra: "Từng bước xây dựng Phú Yên ngày một văn minh, giàu đẹp".

Ông Đào Tấn Lộc - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên - phát biểu trong lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của ngành tư pháp Phú Yên (năm 2002)

Những thành tích đáng ghi nhận

- Huân chương Lao động hạng Ba do Nhà nước trao tặng năm 2002.

- 03 cờ thi đua của Bộ Tư pháp.

- Ngoài ra, nhiều tập thể và cá nhân trong ngành đã được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Kết quả một số hoạt động công tác năm 2004

- Công tác thi hành án dân sự: tổng số việc đưa ra thi hành: 5.188 việc.

- Công tác trợ giúp pháp lý: tổng số việc thụ lý 302 vụ.

- Công tác văn bản pháp quy: thẩm định 12 văn bản theo yêu cầu của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Công tác công chứng: thực hiện công chứng trên 179.930 bản hợp đồng và giấy tờ, tài liệu.

- Công tác hoà giải cơ sở: hoà giải thành 616 vụ và chuyển lên cơ quan có thẩm quyền giải quyết 253 vụ.

* Nguồn: Sở Tư pháp Phú Yên.

Sở Tư pháp Phú Yên

Địa chỉ: số 68 Lê Duẩn - thành phố Tuy Hoà - Phú Yên

Điện thoại: 057.841767 - 843793

 
     
Trang trước | Lên đầu trang | Trang sau