frameleft href
frameright
 

Bộ chỉ huy Quân Sự Tỉnh Phú Yên

Xây dựng, củng cố tỉnh Phú Yên thành khu vực phòng thủ vững chắc

Đại tá Đặng Phi Thưởng

Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên

Tỉnh Phú Yên nằm ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, có đường bờ biển dài 189 km, đường cơ sở trên biển dài 90 km đi qua Hòn Ông Căn - Bình Định, Mũi Đại Lãnh (điểm A9), Hòn Đôi - Khánh Hoà, tạo nên diện tích vùng nội thuỷ khoảng 1.100 km2, đường biên giới quốc gia trên biển cách bờ biển nơi gần nhất 22 km, nơi xa nhất 39 km tạo nên diện tích lãnh hải của tỉnh rộng 20 nghìn km2. Trong khu vực phòng thủ "cơ bản liên hoàn vững chắc", tỉnh Phú Yên có vị trí quan trọng của Quân khu V.

Đồng chí Đặng Phi Thưởng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên

T hực hiện Chỉ thị số 56/CT-HĐBT ngày 11-3-1989 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) về xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc, đồng thời phát huy truyền thống vẻ vang trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, trong thời gian qua, tỉnh Phú Yên đã ra sức xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân, phát triển kinh tế - xã hội, nhằm xây dựng tỉnh Phú Yên không chỉ mạnh về kinh tế mà còn mạnh về khu vực phòng thủ "cơ bản, liên hoàn, vững chắc". Trên cơ sở các nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy, các huyện, thành phố đã ban hành nghị quyết chuyên đề "Xây dựng huyện, thành phố thành khu vực phòng thủ cơ bản liên hoàn vững chắc góp phần bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa"; "Xây dựng cơ quan quân sự và lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện"; "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ trong tình hình mới". Hàng năm, các xã, phường, thị trấn đều ban hành nghị quyết chuyên đề về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh.

Việc quán triệt, triển khai và ban hành các văn bản để thực hiện nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ "cơ bản liên hoàn vững chắc" của tỉnh đã góp phần hình thành nhận thức và hành động đúng đắn cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; nhận rõ âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,... Đến tháng 9-2004, 100% xã, phường, thị trấn đã xây dựng hoàn chỉnh kế hoạch chiến đấu, trị an và các kế hoạch khác. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Bộ đội biên phòng tỉnh đã xây dựng phương án phòng thủ A, A2, A3, A4. Các phương án này đã được cấp trên phê duyệt và bổ sung hoàn chỉnh theo tình hình thực tế của từng năm. Các cấp, các ngành hữu quan triển khai xây dựng các kế hoạch, bảo đảm có thể tham chiến khi có chiến tranh. Cán bộ các cấp được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng ở Bộ Quốc phòng, quân khu và trường quân sự địa phương. Hàng năm, 100% trường trung học phổ thông, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề tổ chức chương trình giáo dục quốc phòng cho học sinh, sinh viên.

Trong xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy yếu tố sức mạnh chính trị của nhân dân trong xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ, các địa phương thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết dân tộc, công tác tôn giáo, quy chế dân chủ ở cơ sở, phát triển kinh tế gắn với quốc phòng - an ninh.

Hệ thống chính trị các cấp không ngừng được xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng toàn diện. Việc xây dựng khu vực phòng thủ về quân sự, an ninh thu được kết quả khả quan: 9/9 huyện, thành phố đã xây dựng kế hoạch sẵn sàng chiến đấu khi có tình huống xảy ra, từng bước quy hoạch và xây dựng các căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, phát triển hệ thống giao thông ngang dọc đảm bảo cơ động, thông suốt theo phương án phòng thủ, xây dựng cơ quan quân sự, lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện, luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cơ động chiến đấu. Trong đó, bộ đội thường trực làm nòng cốt cho phong trào toàn dân xây dựng và bảo vệ khu vực phòng thủ. Các đơn vị dự bị động viên sẵn sàng chiến đấu đạt tỷ lệ cao. Lực lượng dân quân tự vệ thực hiện luân phiên thay thế từng năm, đảm bảo đủ số lượng, không ngừng nâng cao chất lượng và được xây dựng theo phương châm "vững mạnh, rộng khắp".

Huấn luyện kỹ năng sẵn sàng chiến đấu cho các chiến sĩ

Qua đó, sức mạnh tổng hợp của các lực lượng vũ trang, các cơ quan, ban, ngành, mặt trận, các đoàn thể đã được phát huy trong công tác xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, quy chế phối hợp, kế hoạch liên tịch về công tác đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ở địa phương trong xây dựng khu vực phòng thủ. Các lực lượng vũ trang của tỉnh Phú Yên đã nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động phát hiện và đấu tranh làm thất bại nhiều hoạt động chống phá trong âm mưu "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, đảm bảo giữ vững quốc phòng - an ninh trên toàn địa bàn, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, ổn định và nâng cao đời sống của nhân dân.

Những thành tựu của gần 20 năm đổi mới đã làm cho thế và lực của tỉnh Phú Yên vững mạnh hơn. Song, Phú Yên hiện đang đối mặt với những thách thức không nhỏ. Đặc biệt, các thế lực thù địch vẫn ngấm ngầm thực hiện âm mưu chống phá cách mạng, đe dọa độc lập, toàn vẹn lãnh thổ và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Do đó, nhiệm vụ, mục tiêu, yêu cầu xây dựng khu vực phòng thủ của Phú Yên trong thời gian tới, trước mắt trong giai đoạn 2004 - 2010 được xác định: xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn liền với thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân và thế trận lòng dân vững chắc, đủ sức chủ động đối phó với các hoạt động "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; chủ động phòng tránh, đánh trả và giành thắng lợi trong các cuộc chiến tranh bằng vũ khí công nghệ cao của địch. Theo đó, xây dựng cơ quan quân sự, lực lượng vũ trang Phú Yên vững mạnh toàn diện, xây dựng ba tiềm lực khu vực phòng thủ "cơ bản, liên hoàn, vững chắc", "vững mạnh toàn diện, mạnh trọng điểm". Thực hiện phương châm "độc lập tự bảo vệ địa phương trong mọi tình huống", "luôn luôn bảo toàn lực lượng", "càng đánh càng mạnh"; tiếp tục xây dựng xã, phường, thị trấn vững mạnh về an ninh - quốc phòng và vững mạnh toàn diện. Phát triển kinh tế gắn liền với củng cố quốc phòng toàn dân, đảm bảo an ninh lương thực trong thời bình cũng như khi có chiến tranh.

Cùng với các nhiệm vụ trên, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên sẽ chú trọng đến công tác củng cố kiểm tra và khắc phục những hạn chế còn tồn tại để tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ ở tỉnh, huyện, thành phố đạt hiệu quả cao hơn nữa. Làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và giữ gìn kỷ cương xã hội trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh, củng cố quốc phòng - an ninh đồng bộ chặt chẽ và thường xuyên. Cùng với các cấp, các ngành, các đoàn thể nhân dân, lực lượng vũ trang Phú Yên đã và đang góp phần quan trọng trong công tác xây dựng và củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, đủ sức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới, xứng đáng là đơn vị Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân.

 
     
Trang trước | Lên đầu trang | Trang sau