frameleft href
frameright
 

Tôn giáo tỉnh Phú Yên

Góp phần thực hiện thành công

chiến lược đại đoàn kết dân tộc

Nằm trên dải đất miền Trung khắc nghiệt, những khó khăn của cuộc sống lại trở thành sợi dây kết nối tình cảm tương thân, tương ái giữa các dân tộc, tôn giáo ở Phú Yên. Mỗi công dân, không phân biệt dân tộc, tôn giáo cùng chung vai, sát cánh dưới mái nhà chung hòa thuận, cùng vượt qua khó khăn để hướng tới cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Thành công ấy thể hiện những nỗ lực của Phú Yên trong việc triển khai các chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo, trong đó vai trò hạt nhân thuộc về Ban Tôn giáo tỉnh Phú Yên.

Sau ngày tái lập tỉnh (năm 1989), mặc dù còn rất nhiều khó khăn, nhưng các cấp lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm chăm lo đến công tác dân tộc, tôn giáo. Từ năm 1994, tỉnh đã hình thành cơ quan chuyên trách về công tác tôn giáo. Điều đó cho thấy, tôn giáo là vấn đề luôn được các cấp lãnh đạo tỉnh Phú Yên coi trọng. Cùng với các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế, các chính sách dân tộc và tôn giáo là động lực để Phú Yên thành công trong nỗ lực xây dựng xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

Ông Đỗ Vĩnh Tân - Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh Phú Yên

Đặc trưng tôn giáo tỉnh Phú Yên

Đồng bào tôn giáo trong tỉnh Phú Yên sống đan xen ở các địa bàn dân cư, không có địa bàn dân cư tôn giáo toàn tòng. Tín đồ tôn giáo tỉnh Phú Yên sống hiền hòa, lành mạnh. Trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, đồng bào tôn giáo đã có những đóng góp to lớn về sức người và sức của. Nhiều cơ sở tôn giáo trong chiến tranh từng là nơi che giấu chiến sĩ cách mạng; nhiều tín đồ tôn giáo trở thành chiến sĩ trung kiên đấu tranh vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc nhân dân,... Đồng bào tôn giáo cũng chịu nhiều mất mát, hy sinh, nhưng kẻ thù không khuất phục được tinh thần yêu nước và ý chí tự cường dân tộc. Mỗi đồng bào tôn giáo cùng góp chút công sức nhỏ bé để viết lên bản anh hùng ca cách mạng, làm nên những chiến công hiển hách đưa dân tộc "rũ bùn đứng dậy sáng lòa".

Ngày nay, trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, đồng bào tôn giáo cùng với nhân dân toàn tỉnh đang nỗ lực thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đoàn kết một lòng để chiến thắng đói nghèo, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh. Những chức sắc tôn giáo trở thành người tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến các giáo dân. Các cơ sở tôn giáo là nơi các giáo dân bàn kế sách làm ăn. Sống "tốt đời, đẹp đạo" là mục tiêu mà các tín đồ tôn giáo ở Phú Yên đang dốc lòng hướng tới.

Chiếm 32% dân số, các tín đồ tôn giáo là lực lượng hùng hậu của Phú Yên trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội. Trong nhiều năm qua, thực hiện chủ trương, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng, tỉnh Phú Yên rất coi trọng chính sách tôn giáo, nhằm phát huy sức mạnh của đồng bào tôn giáo, khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Không phân biệt tôn giáo, tín ngưỡng, tạo nên mái nhà chung đồng thuận, dưới ánh sáng của Đảng, kết thành khối thống nhất để chiến thắng đói nghèo, xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh,... trở thành tôn chỉ trong công tác dân tộc, tôn giáo, chất keo dính kết đồng bào các tôn giáo.

Thành tựu nổi bật trong công tác tôn giáo

Thực hiện chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước, trong nhiều năm qua, công tác giáo dục về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cho các giáo dân ở Phú Yên được triển khai đồng bộ và hiệu quả. Với vai trò là cơ quan quản lý trực tiếp đối với vấn đề tôn giáo, Ban Tôn giáo tỉnh Phú Yên đã triển khai nhiều lớp học phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách, các nghị quyết của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo cho các chức sắc tôn giáo, các già làng, trưởng bản. Đây là những hạt nhân quan trọng giúp các tầng lớp nhân dân hiểu biết một cách đúng đắn về chính sách đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, tôn giáo trong tỉnh. Đồng thời, Ban Tôn giáo tỉnh Phú Yên đã xây dựng thành công chương trình phối hợp với các đoàn thể như: hội phụ nữ, hội nông dân, hội cựu chiến binh và đoàn thanh niên,... tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục chính sách tôn giáo cho các hội viên, đưa hoạt động này đi vào chiều sâu. Nhờ vậy, đồng bào tôn giáo luôn tin tưởng vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

Bên cạnh đó, Ban Tôn giáo tỉnh Phú Yên đã vận động các giáo dân tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương như: xóa đói, giảm nghèo, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế gia đình, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hoạt động này đã đem lại chuyển biến tích cực trong đời sống của đồng bào tôn giáo trong tỉnh. Năm 2004, tỷ lệ đói nghèo của giáo dân trong phạm vi toàn tỉnh giảm còn 10%, giảm 5,9% so với năm 2001. Nhiều gia đình đồng bào tôn giáo được công nhận gia đình văn hóa. Đặc biệt, phường 2 (thành phố Tuy Hòa) - một phường có tỷ lệ đồng bào các tôn giáo sinh sống cao nhất trong tỉnh, trong nhiều năm liền là lá cờ đầu về phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc của tỉnh Phú Yên và Bộ Công an.

Chính quyền các cấp thực sự quan tâm, đáp ứng các nhu cầu chính đáng của đồng bào tôn giáo trong tỉnh như: tạo điều kiện thuận lợi để các sinh hoạt tôn giáo được tiến hành bình thường; xây dựng, sửa chữa nơi thờ tự; đào tạo, thuyên chuyển, bổ nhiệm các chức sắc, nhà tu hành,... Nhờ đó, các chức sắc, tín đồ tôn giáo rất tin tưởng vào chính sách tôn giáo của địa phương.

Đánh giá về những thành tựu trong công tác tôn giáo, đồng chí Nguyễn Thành Quang - Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên - nhấn mạnh: "Trong những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ và nhân dân Phú Yên đã dành sự quan tâm đến công tác tôn giáo. Những chuyển biến tích cực trong đời sống giáo dân đã khẳng định tính ưu việt của Nhà nước ta. Cùng với các chính sách của Đảng và Nhà nước, tỉnh Phú Yên sẽ nỗ lực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Sự đồng thuận giữa các dân tộc, tôn giáo sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp để Phú Yên có bước phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa".

Luật sư Nguyễn Hữu Thọ gặp mặt các chức sắc tôn giáo tỉnh Phú Yên

Vì mục tiêu "Tốt đời, đẹp đạo"

Trong những năm qua, với những hoạt động thiết thực, Ban Tôn giáo tỉnh Phú Yên đã góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trước âm mưu "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; ngăn chặn thủ đoạn tung tin đồn, xuyên tạc đường lối chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước, làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch trong việc thực hiện chính sách chia rẽ dân tộc, chia rẽ tôn giáo; tăng cường sự quản lý nhà nước về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, phát hiện và xử lý kịp thời những biểu hiện vi phạm chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo.

Tuy nhiên, theo ông Đỗ Vĩnh Tân - Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh Phú Yên, bên cạnh những thành tựu đạt được, việc thực hiện các chính sách tôn giáo của Phú Yên cũng đang gặp phải những vấn đề rất khó khăn. Trước hết, nhận thức về chính sách tôn giáo và công tác tôn giáo của một số cán bộ chưa thực sự đầy đủ. Bên cạnh đó, tuy đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo của địa phương đã được củng cố, song đội ngũ chuyên trách và kiêm nhiệm chưa được đào tạo cơ bản về công tác tôn giáo. Vì thế, việc triển khai các công tác tuyên truyền, giáo dục đồng bào là chức sắc, tín đồ tôn giáo về chính sách tự do tín ngưỡng tôn giáo của Đảng và Nhà nước còn gặp nhiều khó khăn.

Để khắc phục tình trạng này, trong giai đoạn tới, tỉnh Phú Yên cần có chính sách quy hoạch, đào tạo cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo, tập trung củng cố tổ chức bộ máy làm công tác tôn giáo của uỷ ban nhân dân các cấp; bố trí trụ sở làm việc và phương tiện của cơ quan làm công tác tôn giáo để thuận tiện cho việc giải quyết các vấn đề tôn giáo; tăng cường liên hệ với các giáo hội, các tôn giáo ở địa phương; có chính sách khen thưởng, đãi ngộ với giáo hội, chức sắc và tín đồ có những đóng góp tích cực vào việc thực hiện chính sách tôn giáo, đoàn kết các dân tộc, tôn giáo.

Bằng những hoạt động thiết thực, với vai trò là cơ quan quản lý về công tác tôn giáo, Ban Tôn giáo tỉnh Phú Yên đã góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với đồng bào giáo dân một cách tự nhiên và hiệu quả. Đó là một trong những nhân tố quan trọng để Phú Yên thực hiện thành công chiến lược huy động tổng lực sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế, hướng tới mục tiêu: "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".

Đến năm 2004, tỉnh Phú Yên có 5 tôn giáo: đạo Phật, đạo Công giáo, đạo Tin Lành, đạo Cao Đài, đạo Hòa Hảo. Tổng số tín đồ tôn giáo là 262.237 người, chiếm 32% dân số toàn tỉnh. Trong đó, đạo Phật có 238.431 tín đồ (chiếm 90,9%), đạo Công giáo 17.469 tín đồ (6,7%), đạo Tin Lành 2.886 tín đồ (1,1%), đạo Cao Đài 3.136 tín đồ (1,2%), đạo Hòa Hảo 315 tín đồ (0,1%). Toàn tỉnh có 311 chức sắc, nhà tu hành của các tôn giáo, trong đó có 262 chức sắc, nhà tu hành chuyên hoạt động tôn giáo, còn lại là chức việc.

Ban Tôn giáo tỉnh Phú Yên

Địa chỉ: số 76 đường Lê Duẩn - thành phố Tuy Hòa - Phú Yên

Điện thoại: 057.841724

 
     
Trang trước | Lên đầu trang | Trang sau