frameleft href
frameright
 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc,

góp phần dựng xây Phú Yên văn minh, giàu đẹp

"Đoàn kết là sức mạnh", ông Bá Thanh Kia - Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên khẳng định: "Đó cũng là mục đích cao cả mà mỗi cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên đang phấn đấu thực hiện". Trong thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên không ngừng nâng cao năng lực, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thể hiện vai trò cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, làm tròn sứ mệnh lịch sử vẻ vang mà Đảng và nhân dân giao phó, góp phần đưa Phú Yên vững bước trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Nhiệm kỳ VII (1999 - 2003) của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên diễn ra trong bối cảnh đất nước có nhiều sự kiện quan trọng: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX; Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-TW (khoá VIII) của Bộ Chính trị về đại đoàn kết dân tộc, tăng cường mặt trận dân tộc thống nhất; Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ V và Luật mặt trận tổ quốc Việt Nam về phát huy sức mạnh đại đoàn kết vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp uỷ Đảng, sự quản lý điều hành có hiệu quả của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên và các tổ chức thành viên đã vận động nhân dân trong tỉnh ra sức phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, tiếp tục giành được những thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

"Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - thành công, thành công, đại thành công", theo tinh thần đó, trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên đã chủ động mở rộng tổ chức, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân thông qua nhiều hình thức phong phú. Qua đó, mặt trận tổ quốc các cấp đã động viên phong trào quần chúng nhằm nâng cao trình độ dân trí, năng lực và trình độ chuyên môn cho đoàn viên, hội viên, góp phần thực hiện thành công chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Đặc biệt, mặt trận tổ quốc các cấp luôn chú trọng thu hút những người có uy tín trong cộng đồng như: người cao tuổi, các nhân sĩ, trí thức, chuyên gia, người tiêu biểu trong các dân tộc thiểu số, các chức sắc tôn giáo,... tham gia công tác mặt trận, làm cho hoạt động của mặt trận tổ quốc ngày càng mang tính quần chúng, thể hiện đậm nét hình ảnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ngoài ra, mặt trận tổ quốc các cấp còn tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng thông qua tổ chức các lớp học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tham gia đóng góp ý kiến vào các văn kiện của Đảng; giới thiệu các cá nhân gương mẫu, đủ năng lực, phẩm chất tham gia vào hàng ngũ của Đảng; đề bạt và tham gia chỉnh đốn, xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương VI (lần 2), khoá VIII. Đồng thời, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, mặt trận và các đoàn thể với Đảng để đưa ra những giải pháp phù hợp với lòng dân.

Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, mặt trận tổ quốc các cấp đã vận động nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện quy chế, hương ước của làng; củng cố, kiện toàn các nhóm nhân dân tự quản, các tổ hoà giải, các ban công tác mặt trận trên từng địa bàn dân cư, các ban thanh tra nhân dân cơ sở,... Bên cạnh đó, hàng năm, mặt trận tổ quốc các cấp đã hoà giải thành công hàng nghìn vụ việc trong nội bộ nhân dân. Công tác phối hợp của mặt trận tổ quốc xã, phường với uỷ ban nhân dân cùng cấp, giữa ban công tác mặt trận với chi uỷ trong việc bầu trưởng thôn theo nhiệm kỳ đã thực sự đi vào nền nếp và có nhiều tiến bộ. Những hoạt động trên đã góp phần tích cực ổn định cơ sở, hạn chế tình trạng khiếu kiện vượt cấp.

Sát cánh cùng nhân dân trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội

Cùng với mở rộng lực lượng hoạt động trong tổ chức, mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên luôn chú trọng củng cố và nâng cao tinh thần đoàn kết thông qua các phong trào thi đua yêu nước. Trong giai đoạn 1999 - 2005, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên đã phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Phú Yên xây dựng phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc"; Hội nông dân tỉnh Phú Yên với phong trào "Thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi"; Liên đoàn lao động tỉnh Phú Yên với phong trào "Năng suất, chất lượng, hiệu quả"; Hội cựu chiến binh tỉnh Phú Yên với phong trào "Ông kể cháu nghe"; Hội chữ thập đỏ tỉnh Phú Yên với phong trào "Người người làm việc thiện, nhà nhà làm việc thiện, ngành ngành làm việc thiện"; Hội người cao tuổi tỉnh Phú Yên với phong trào "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo"; Tỉnh đoàn Phú Yên với phong trào "Thanh niên tình nguyện". Các cuộc vận động của các ngành, đoàn thể đã tăng nhanh về số lượng, mở rộng về quy mô, hình thành làn sóng các phong trào hành động cách mạng sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân.

Những phong trào mà mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên triển khai trong thời gian qua mang ý nghĩa giáo dục, động viên nhân dân tăng cường tinh thần đoàn kết, thương yêu đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau. Đặc biệt, các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa"; "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo"; "xây dựng nhà tình nghĩa"; ủng hộ đồng bào bị thiên tai,... được mọi tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ.

Chị Hà Thị Khánh (phường 7, thành phố Tuy Hoà) cho biết: "Các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên phát động đã đem lại hiệu quả thiết thực. Qua các phong trào, sức mạnh nội lực của nhân dân được phát huy cao độ, tinh thần tự quản của người dân được nâng cao, công tác xoá đói, giảm nghèo thu được kết quả khả quan. Bên cạnh đó, các phong trào đã góp phần xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá, tăng cường tinh thần đoàn kết tương thân tương ái, phòng chống tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, góp phần xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh".

Tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", trong thời gian vừa qua, mặt trận tổ quốc các cấp thường xuyên phối hợp với các cấp uỷ Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở ban hành các văn bản, nghị quyết chỉ đạo cuộc vận động. Cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên phát động đã đem lại hiệu quả thiết thực trên nhiều lĩnh vực, tạo sức mạnh tổng thể, góp phần cùng Đảng và Nhà nước giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân.

Hưởng ứng chủ trương của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, mặt trận và các tổ chức thành viên đã có tác động tích cực trong việc xây dựng và nâng cao năng lực sản xuất của các thành phần kinh tế, góp phần tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân. Các cuộc vận động đã quyên góp hàng trăm tỷ đồng và hàng chục vạn ngày công lao động để xây dựng kết cấu hạ tầng, đặc biệt là giao thông nông thôn, thuỷ lợi nội đồng, trường học, nước sạch, lưới điện,... góp phần tích cực trong công tác xoá đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân tại địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thành Quang - Bí thư Tỉnh uỷ Phú Yên - cho biết: "Nhiệm kỳ vừa qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên và các tổ chức thành viên hoạt động rất tích cực. Các phong trào thi đua yêu nước được duy trì và đẩy mạnh đã góp phần củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đặc biệt, các phong trào này đã góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương Phú Yên ngày càng văn minh, giàu đẹp".

Nhiệm kỳ 1999 - 2003, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên chỉ đạo mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị cho nhân dân; phối hợp với các cấp uỷ cơ sở tổ chức các buổi nói chuyện thời sự, trong đó đặc biệt nhấn mạnh những thắng lợi bước đầu trong công cuộc đổi mới của đất nước; qua đó, nhân dân thêm tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, khơi dậy và phát huy nội lực, tính tự quản trong cộng đồng dân cư.

 
     
Trang trước | Lên đầu trang | Trang sau