frameleft href
frameright
 

Chung một ngọn cờ

Trong những năm qua, dưới ngọn cờ đại đoàn kết của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên, các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh đã chủ động mở rộng tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu chính trị, kinh tế - xã hội quan trọng. Những phong trào do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên phối hợp với các đoàn thể triển khai như: phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" của hội liên hiệp phụ nữ; phong trào "Thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi" của hội nông dân; phong trào "Năng suất, chất lượng, hiệu quả" của Liên đoàn lao động tỉnh; phong trào "Xoá đói, giảm nghèo" của Hội cựu chiến binh; phong trào "Thanh niên tình nguyện" của Đoàn Thanh niên,.... đã trở thành làn sóng cách mạng sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân, góp phần củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Không những thế, các phong trào thi đua này còn là nguồn lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Năm 2004, tốc độ tăng trưởng GDP của Phú Yên đạt 11,2%, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 6,66%. Đạt được kết quả này, ngoài sự lãnh chỉ đạo, điều hành sáng tạo, linh hoạt của các cấp uỷ, chính quyền địa phương, không thể không nhắc đến vai trò của các cấp hội trong việc hỗ trợ nhau về vốn, giống, ngày công, kinh nghiệm sản xuất. Đặc biệt, những tấm gương hội viên sản xuất - kinh doanh giỏi xuất hiện ngày càng nhiều trong tất cả các tổ chức hội sẽ là hạt nhân quan trọng, kích thích phong trào phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu.

Bước vào giai đoạn phát triển mới - giai đoạn cùng cả nước đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá - các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng chú trọng đến việc đổi mới hình thức, nội dung hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả: không chỉ dừng lại ở việc chăm lo lợi ích chính đáng cho hội viên, đoàn viên, mà quan trọng hơn là hướng đến động viên, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, trí tuệ, sức sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị - xã hội được giao. Chung một ngọn cờ, chung một ý chí, quyết tâm, các tổ chức chính trị - xã hội đã và đang hợp thành khối đoàn kết thống nhất cao độ, khẳng định vai trò là lực lượng cách mạng quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Phần III "Tổ chức chính trị - xã hội" sẽ cung cấp cho bạn đọc những thông tin khái quát về quá trình hình thành, xây dựng và trưởng thành của các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Thêm một thành công, thêm một bước trưởng thành của các tổ chức, đoàn thể là thêm một viên gạch tạo dựng nền móng vững chắc cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc - một trong những nhân tố không thể thiếu đảm bảo thắng lợi cho sự nghiệp đổi mới.

 
     
Trang trước | Lên đầu trang | Trang sau